Autors: Minkov, D. A., Angelov, G. V., Nestorow R N.
Title: Optical Characterization of AsxTe100
Keywords: advanced optimizing envelope method

References

  Issue

  MATERIALS, 2020, Switzerland, MDPI, ISSN 1996-1944

  Full text of the publication

  Цитирания (Citation/s):
  1. Special issue: Optical characterizations of novel composite and optically active materials - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

  Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание