Оригинал (Original)
Автори: Петров, Н. И., Няголов, Д. А., Димитрова, К. Й., Басканбаева Д.
Заглавие: ИНДУСТРИЯ 4.0, НЕЙНИТЕ РИСКОВЕ И БЪДЕЩЕТО НА СВЕТА
Ключови думи: Индустрия 4.0; Риск; “Новия свят”

Библиография

  Издание

  , том 35, брой 1, стр. стр. 157-163, 2020, България, Съюз на учените в България - клон Сливен, ISSN 1311 2864

  Издателските права се държат от Съюз на учените в България - клон Сливен

  Autors: Petrov, N. I., Nyagolov, D. A., Dimitrova, K. Y., Baskanbayeva D.
  Title: INDUSTRY 4.0, THE RISKS AND THE FUTURE OF THE WORLD
  Keywords: Industry 4.0; Risk; “The new world”

  References

   Issue

   , vol. 35, issue 1, pp. 157-163, 2020, Bulgaria, ANNOUNCEMENTS OF UNION OF SCIENTISTS – SLIVEN, ISSN 1311 2864

   Copyright Съюз на учените в България - клон Сливен

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание