Оригинал (Original)
Автори: Гераскова, О. Д.
Заглавие: Мениджмънт на промените в индустриалното предприятие
Ключови думи: мениджмънт, промени

Абстракт: Учебникът е предназначен за студентите от Технически университет - София и за всички, които се интересуват от тези проблеми. В учебника има теория и задачи за изпълнение, както и проблемни ситуации.

Библиография

  Издание

  1, стр. стр. 134, 2021, България, София, Авангард Прима, ISBN ISBN 978-619-239-532-2

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Geraskova, O. D.
  Title: Change Management in Industrial Enterprise
  Keywords: management, change

  Abstract: Textbook for students of Technical University - Sofia and for all people who is interested in this problems. Textbook contains theory and task to perform and problematic situations.

  References

   Issue

   1, pp. 134, 2021, Bulgaria, Sofia, Avangard Prima, ISBN ISBN 978-619-239-532-2

   Full text of the publication

   Вид: учебник