10942

Публикации
Publications

1543

Автори
Autors

10943

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
6301 Grigorova, T. G., Asparuhova, K. K., Unified Method for Behavioral Modeling of IGBT (2014)
6302 Asparuhova, K. K., Grigorova, T. G., IGBT high accuracy behavioral macromodel (2008)
6303 Maradzhiev, I. P., Dinkov, E. I., Grigorova, T. G., Analysis and Investigation of Methods for Energy Recovering from BLDC Motor (2018)
6304 Bekiarski, A. B., Workflow approach to design automatic tutor in e-learning environment (2016)
6305 Petrov, D. G., Dearn K., Walton D., Banks R., Some Experimental Results Concerning the Influence of Surface Coatings on the Wear of Poly-Ether-Ether-Ketone (PEEK) Polymeric Gears (2011)
6306 Stoenchev, M. R., S. R. Apostolov., V Todorov., One parameter family of elliptic curves and the equation x^4+y^4+kx^2y^2=z^2 (2018)
6307 Stoenchev, M. R., N. A. Angelova., INTUITIONISTIC FUZZY CONJUNCTIONS AND DISJUNCTIONS FROM FIRST TYPE (2017)
6308 Stoenchev, M. R., N. A. Angelova., V Todorov., Intuitionistic fuzzy conjunctions and disjunctions from second type (2017)
6309 Stoenchev, M. R., V. Traneva., S. Tranev., K. Attanasov., Scaled aggregation operations over two and three - dimensional index matricies (2018)
6310 Hinov, N. L., Hranov, T. H., Automated Test Measurements in Teaching of Power Supply Devices (2020)
6311 Hinov, N. L., Hranov, T. H., Dimitrov, V. V., Tolerance Analysis of Resonant Converters with Parallel Loaded Capacitor (2020)
6312 Hinov, N. L., Gocheva, P. V., Gochev, V.P., Index Matrices Based Modelling of a DC-DC Buck Converter with PID Controller and GUI on It (2020)
6313 Hinov, N. L., Gocheva, P. V., Gochev, V.P., Mathematical Modelling of a DC-DC Boost Converter with Index Matrices (2020)
6314 Vacheva, G. I., Hinov, N. L., Mathematical Modeling and Simulations of DC/DC Converter in PSIM Environment (2020)
6315 Hinov, N. L., Hranov, T. H., Model-based optimisation of a buck-boost DC-DC converter (2020)
6316 Dănuţ L., Hulea D., Cornea O., Muntean N., Iuoras M., Hinov, N. L., Low Cost Implementation of a Wind Turbine Emulator (2020)
6317 Angelov, G. V., Andreev, M. K., Hinov, N. L., Modelling of Electric Vehicle Charging Station for DC (2018)
6318 Hinov, N. L., New method for designing serial resonant power converters (2017)
6319 Kraev, G. V., Hinov, N. L., Arnaudov, D. D., Multiphase DC-DC converter with improved characteristics for charging supercapacitors and capacitors with large capacitance (2012)
6320 Nedyalkov, I. I., Arnaudov, D. D., Hinov, N. L., Modelling of a bi-directional converter from a power supplying system with application (2018)
6321 Cocheva, P. V., Hinov, N. L., Gochev, V.P., Generalized net based estimations on switching topologies in electronic circuits (2018)
6322 Arnaudov, D. D., Vuchev, S. A., Hinov, N. L., Modelling and research of high-efficiency converter for energy storage systems (2018)
6323 Кръстев, Н. Й., Костов, П. С., Ангелова, Д.Г., Числена симулация изгарянето на газово гориво в ограничена инжектирана завъртяна струя (2014)
6324 Илиева, С. Д., Уникално-универсално! Възможната комбинация - резюме на художественотворческите постижения второ издание (2020)
6325 Kolev, S. V., Designing a NFC system (2021)
6326 Николов, Е. К., Николова, Н. Г., Методология на разработване на научни статии (рефериране и индексиране на периодични издания, индикатори на научни публикации) (2013)
6327 Guergov, S. T., Nikiolova, N. G., Grasiani, B., 3D Modelling of Processes Based on an Industrial Robot – Executive Technological System (2021)
6328 Angelova, R. A., Numerical simulation of the thermoregulation of clothed human body: skin and clothing temperatures (2015)
6329 Kaldashev, T. P., Postprocessor and Macro Program for Calculation of the Displacements of the Working Coordinate Systems when Working by the Method 3 + 2 axes (2021)
6330 Kaldashev, T. P., Vericut - Configuring CNC Systems for Turning Center with Sub-spindle (2021)
6331 Георгиева, Б. Г., Параванът в ролята на провокатор (2020)
6332 Georgieva, B. G., Theoretical Aspects of application of Engineering Value Analysis to evaluation of design products (2011)
6333 Павлова, Й. П., Щрихи от портрета на съвременната българска жена в един ценностен модел. (2018)
6334 Pavlova, Y. P., The Place of the Woman in Marriage (2016)
6335 Павлова, Й. П., Кондев, А. Н., Еропейски интеграционни процеси (2018)
6336 Georgiev, K. K., Exploiting the Phase of a Bio-inspired Receiver (2021)
6337 Тенева, М. И., НЕОБХОДИМИ ЛИ СА МЕКИ УМЕНИЯ В ИНЖЕНЕРСТВОТО (2020)
6338 Манолова, Р. Г., Автоматизирано проектиране на предложение за конструкция на водеща шина и задвижване на нишководачите при плоскоплетачен автомат (2021)
6339 Манолова, Р. Г., Автоматизирано проектиране на предложение за нови конструкции на системи осъществяващи основните процеси на бримкообразуване за плоскоплетачен автомат (2021)
6340 Kamenov, V. V., Automated System for Complex Non-Destructive Testing of the Structure and Mechanical Properties of Mechanical Engineering Materials (2021)
6341 Budakova, D. V., V. S. Petrova-Dimitrova., Vasilev, V. E., L. G. Dakovski., Modelling Of More Realistic Intelligent Virtual Agent in Virtual and Mixed Reality (2021)
6342 Budakova, D. V., V. S. Petrova-Dimitrova., L. G. Dakovski., Smart Broker Agent Learning How to Reach Appropriate Goal by Making Appropriate Compromises (2021)
6343 Tzvetkov P., Galabov, K. S., Serov A. N., Kodjabashev, I. N., Power Quality Analyzers Calibration on Total Harmonics Distortion of Voltage and Current by Reference Square Waveform Signal (2021)
6344 Дочев, Б. А., Димова Д. П., ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ КОМБИНИРАНО МОДИФИЦИРАНЕ НА СПЛАВ ALSI18Cu5Mg с Be, Ti, B и Р (2021)
6345 Дочев, Б. А., Райчев, Р. П., Изследване поведението на алуминиева сплав при сложно напрегнато състояние (2021)
6346 Raychev, R. P., Delova I. L., Methods for reducing the stress concentration in cylindrical specimens, at axial loading (2021)
6347 Raychev, R. P., Delova I. L., Reduction of the Stress Concentration Factor of Prismatic SpecimensThrough the Use of Topological Optimization (2021)
6348 Делова И. Л., Райчев, Р. П., НАМАЛЯВАНЕ КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА НАПРЕЖЕНИЯ ПРИ ПРИЗМАТИЧНИ И ЦИЛИНДРИЧНИ ПРОБНИ ОБРАЗЦИ С ПОМОЩТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР (2021)
6349 Делова И. Л., Райчев, Р. П., ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОПОЛОГИЧНА ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА НАПРЕЖЕНИЯ ПРИ ПЕРФОРИРАНИ ПЛАСТИНИ (2021)
6350 Райчев, Р. П., Делова И. Л., ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАНДАРТНИ ПРОБНИ ТЕЛА С НАЛИЧИЕ НА V-ОБРАЗНИ НАДРЕЗИ ПРИ ОСОВО НАТОВАРВАНЕ (2021)