Оригинал (Original)
Автори: Гераскова, О. Д.
Заглавие: Индустриален мениджмънт/Индустриален мениджмънт и маркетинг
Ключови думи: индустриален мениджмънт, маркетинг

Абстракт: Учубникът е предназначен за студентите, изучаващи тези дисциплини и за всички, които се интересуват от тези проблеми.

Библиография

  Издание

  1, стр. стр. 134, 2013, България, София, Авангард Прима, ISBN ISBN 978-619-160-142-4
  Autors: Geraskova, O. D.
  Title: Industrial Management-Industrial Management and Marketing
  Keywords: Industrial Management, Marketing

  Abstract: Textbook for students, who teach this disciplines and for all interested in this problems.

  References

   Issue

   1, pp. 134, 2013, Bulgaria, Sofia, Avangard Prima, ISBN ISBN 978-619-160-142-4

   Вид: учебник