Оригинал (Original)
Автори: Петрова, Ц. С.
Заглавие: Моделиране на отравянето на ядрен реактор с Хе-135
Ключови думи: отравяне на реактора, промени в ядрената концентрация, влиян

Абстракт: Настоящата работа представя резултатите от моделни изследвания относно влиянието на отравянето с ксенон-135 върху реактивността. С разработен модел в Matlab/Simulink среда са изследвани два случая на промяна в ядрената концентрация на разглеждания отровител.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически университет - София, том 66, брой 3, стр. стр. 205-212, 2016, България, София, ISSN 1311-0829
  Autors: Petrova, T. S.
  Title: Modeling the nuclear reactor poisoning by Xe-135
  Keywords: reactor poisoning, changes in nuclear concentration, influence on the reactivity

  Abstract: This work presents the results of model investigations regarding the influence of xenon-135 poisoning on the reactivity. Two cases connected with some changes of the nuclear concentration of the discussed isotope are investigated through a developed model in Matlab/Simulink environment.

  References

   Issue

   Proceedings of the Technical University of Sofia, vol. 66, issue 3, pp. 205-212, 2016, Bulgaria, Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: статия в списание