7733

Публикации
Publications

1322

Автори
Autors

7734

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
5751 Dzhudzhev, B. P., Velev, B., Zlatkov, M., Kostadinov, P., Study on the Structure and Composition of new Ferromagnetic Materials with an Automated System for Complex Non-destructive Testing (2020)
5752 Georgiev, B. I., Gladichev, N. M., Pandelova, A. L., Dzhudzhev, B. P., Afzali, J., Stoyanov, N. S., Study of a Panel of Recyclable Materials to Improve Energy Efficiency During the Winter Season (2020)
5753 Gladichev, N. M., Georgiev, B. I., Pandelova, A. L., Dzhudzhev, B. P., Afzali, J., Stoyanov, N. S., Development of Panels of Recyclable Materials to Improve Energy Efficiency During the Winter Season (2020)
5754 Nikolova, E. S., Gieva, E. E., Nikolov, G. T., Research and Analysis of Washability of Textile Electrodes (2021)
5755 Gieva, E. E., Ruskova, I. N., Nikolov, G. T., Nikolova, B. M., COMSOL Modelling of Interdigital Capacitive Sensors (2021)
5756 Янева, С. Ц., Николова В., Индивидуални средства за защита на главата използвани при военни и антитерористични действия в обекти от критичната инфраструктура (Individual head protection equipments used in military and anti-terrorists actions in the critical infrastructure objects) (2021)
5757 Kralov, I. M., Nedelchev, K. I., PASSIVE TRANSPORT NOISE BARRIER FOR ACOUSTIC ENERGY HARVESTING (2021)
5758 Can, H. C., Minkovska, D. M., The Energy Policy of Bulgaria (2020)
5759 , Х. Д., Минковска, Д. В., Current Status and Future of Artifical Inteligence (2020)
5760 Уйкани, Б. Т., Минковска, Д. В., Стоянова, Л. Й., Machine Learning And Its Application To Discrete Production Engineering (2020)
5761 Can, H. C., Minkovska, D. V., Stoyanova, L. Y., Estimation of Energy Performance Classes of Concrete Structures with Artificial Intelligence Models (2020)
5762 Minkovska, D. V., Percuku A.S., Stoyanova, L. Y., Abdullahu A. E., IoT USING RASPBERRY PI AND APACHE CASSANDRA ON PV SOLAR SYSTEM (2020)
5763 Ujkani, B. T., Minkovska, D. V., Stoyanova, L. Y., A recommender system for WordPress themes using item-based collaborative filtering technique (2020)
5764 Minkovska, D. V., An Approach for Student’ Knowledge Assessment in Virtual Learning Environment (2020)
5765 Can, H. C., Minkovska, D. V., Stoyanova, L. Y., Artificial Intelligence Education System Applications (2020)
5766 Vapirev E.I., Teneva M., Dimova, G. T., In-depth element analysis of weld № 4 of RPV of unit №1 of KzNPP (1999)
5767 Велев Б., Джуджев, Б. П., Автоматизирана обработка на данни от измерване на термоелектродвижещо напрежение в метали и сплави (2020)
5768 Стаевски К., Димова, Г. Т., Вероятностно разпределение на дефекти в метала на компоненти от I-ви контур на атомни централи, тип ВВЕР (2013)
5769 Димова, Г. Т., Механизми на деградация на материалите в ядрената енергетика (2007)
5770 Димова, Г. Т., Сравнителен анализ на числови модели за оценка на неутронно окрехкостяване на метала на корпусите на реактори, тип ВВЕР 1000 (2008,2011)
5771 Димова, Г. Т., Планиране на техническата диагностика на съоръжения и компоненти на реакторни установки, тип ВВЕР в “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” (2009)
5772 Димова, Г. Т., Сравнителен анализ на изискванията в процедурата на МААЕ, методиката на ГП НАЭК “ЭНЕРГОАТОМ”, УКРАЙНА и методиката на РОСЭНЕРГОАТОМ”, РУСИЯ за оценка на ресурса на ядрени съоръжения, тип ВВЕР 1000 в процеса на експлоатация (2010)
5773 Димова, Г. Т., Подходи за провеждане на техническа диагностика на корпуси на реактори, тип ВВЕР 1000 (2011,2011)
5774 Димова, Г. Т., Контролът на метала – практика и тенденции при експлоатацията на АЕЦ (2013,2013)
5775 Димова, Г. Т., Управление на ресурса на АЕЦ: Ефективност на методите за техническо обслужване и ремонт (ТОиР) спрямо действащите механизми на деградация на механичните свойства (2013,2013)
5776 Димова, Г. Т., Управление на стареенето на компоненти и съоръжения (2014,2014)
5777 Димова, Г. Т., Вероятностен модел за оценка нарастването на дефектите (2014)
5778 Димова, Г. Т., Оценка на дейностите по безразрушителни и разрушаващи методи на контрол за безопасната експлоатация на АЕЦ (2015)
5779 Димова, Г. Т., Юруков В., Дживджанов К., Определяне размерите на критични дефекти на тръбопроводи в “АЕЦ Козлодуй” (2015,2015)
5780 Димова, Г. Т., Управление на ресурса на блокове, тип ВВЕР 1000 в „AEЦ Козлодуй”. Анализ на крехко разрушаване на заварени съединения на парогенератори, тип ПГВ 1000М (2016)
5781 Димова, Г. Т., Роля на безразрушителния контрол при продължаване сроковете на експлоатация на блокове ВВЕР 1000 в АЕЦ “Кoзлодуй” (2016,2016)
5782 Димова, Г. Т., Ръководства на МААЕ, подпомагащи продължаване сроковете на експлоатация на ядрените централи в света (2017)
5783 Димова, Г. Т., Управление на ресурса: Ефективност на методите за контрол спрямо действащите механизми на деградация на механичните свойства (2017,2017)
5784 Димова, Г. Т., Сравнение на методите за окрехкостяване на метала на корпусите на реактори (2017,2017)
5785 Dimova, G. T., Ageing management in NPP. Effectiveness of the methods for control, examination and monitoring in relation to mechanisms of degradation of mechanical propertie (2017,2018)
5786 Dimova, G. T., Yurukov V., Djivdjanov K., Critical defect size assessment in pipelines on a nuclear power plant (2017,2018)
5787 Dimova, G. T., Ageing Management Effectiveness for NPP’s (2018)
5788 Димова, Г. Т., Управление на стареенето в “АЕЦ Козлодуй” EAД – нормативи, практика, безразрушителен контрол (2019)
5789 Аршиков К. Т., Иванова, М. С., Петров, И. С., Граменова, М. В., МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ В ОТРАБОТИЛИТЕ ГАЗОВЕ НА ДВГ (2020)
5790 Граменова, М. В., ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА НЯКОИ ПАРАМЕТРИ ВЪРХУ СТАБИЛИЗИРАЩИЯ МОМЕНТ НА АВТОМОБИЛА (2011)
5791 Vasilev, A. V., Angelova, R. A., Velichkova, R. T., Methods for personal cooling in hot environment used in clothing and wearables (2021)
5792 Pichurov, G. T., Markov, D. G., Simova, I. S., Velichkova, R. T., Stankov, P. Y., Angelova, R. A., Modelling indoor pollutant distribution via passive scalar and virtual box approach (2021)
5793 Граменова, М. В., Монева, И. К., Цонева, М. М., ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА СТАБИЛИЗИРАЩИЯ МОМЕНТ ОТ РЕАКЦИИТЕ НА ПЪТЯ ПРИ ПРАВОЛИНЕЙНО ДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА (2010)
5794 Граменова, М. В., Монева, И. К., Цонева, М. М., ОТЧИТАНЕ СЪОТНОШЕНИЕТО НА ЪГЛИТЕ НА ЗАВИВАНЕ НА УПРАВЛЯЕМИТЕ КОЛЕЛА ВЪРХУ УПРАВЛЯЕМОСТТА НА АВТОМОБИЛА (2011)
5795 Tsokov, S. A., Lazarova, M. K., AleksievaPetrova, A. P., Evolving 1D Convolutional Neural Networks for Human Activity Recognition (2021)
5796 Tsokov, S. A., Lazarova, M. K., AleksievaPetrova, A. P., An evolutionary approach to the design of convolutional neural networks for human activity recognition (2021)
5797 Moneva, I. K., Gramenova, M. V., Ivanova, M. S., Petrov, I. S., INVESTIGATION UPON THE OPERATIONAL FACTORS INFLUENCING THE SMOKE EMISSIONS FROM DIESEL ENGINE (2020)
5798 Grigorov, E. R., Kirov, B. B., Marinov, M. B., Galabov, V. T., Review of Microfluidic Methods for Cellular Lysis (2021)
5799 Milusheva, V. S., Tzaneva, B. R., Petrova, M.C., Stefanov, B. I., Electroless copper-based layers deposition on anodized aluminum (2020)
5800 Николов, Р. Ф., Проектиране и изследване на еластовискозиметри (2020)