Оригинал (Original)
Автори: Петрова, Ц. С.
Заглавие: Ръководство за курсово проектиране по Енергийни съоръжения в Ядрени електрически централи
Ключови думи: коефициент на размножение на неутроните, температури на ТОЕ

Абстракт: Ръководството за курсово проектиране е предназначено за студентите от специалност „Промишлена топлоенергетика“ на Колежа по енергетика и електроника към Технически университет – София. Ръководството съдържа методика и формули за пресмятане на курсов проект по дисциплината „Енергийни съоръжения в ядрени електрически централи“. В първата част на ръководството се определя ефективният коефициент на размножение на неутроните за реактори с вода под налягане по едногрупова методика, а във втората част се пресмята температурният режим на активната зона. Включен е числен пример, който представя последователността на пресмятанията. Той има за цел да облекчи работата на студентите при решаването на курсовия проект с конкретните данни на техните задания.

Библиография

  Издание

  , 2021, България, София, Авангард Прима, ISBN 978-619-239-530-8

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Petrova, T. S.
  Title: Course project manual about Power Equipment of Nuclear Power Plants
  Keywords: effective multiplication factor, temperatures of cladding and fuel rod

  Abstract: The course project manual is designed for the students from specialty Industrial Thermal Power Plants, College of Energy and Electronics, Technical University of Sofia. The manual contains methodology and formulas for calculating a course project in the discipline "Power Equipment of Nuclear Power Plants". The first part of the manual determines the effective multiplication factor for pressurized water reactors trough a single group method, while the second part calculates the core temperature regime. A numerical example is included that represents the sequence of calculations. It aims to facilitate the work of students in solving the course project with the specific data of their assignments.

  References

   Issue

   , 2021, Bulgaria, Sofia, Avangard Prima, ISBN 978-619-239-530-8

   Full text of the publication

   Вид: ръководство