Оригинал (Original)
Автори: Гераскова, О. Д.
Заглавие: Индустрилен мениджмънт и маркетинг/Индустриален мениджмънт
Ключови думи: индустрилен мениджмънт, маркетинг, задачи за изпълнение, тес

Абстракт: Ръководството е предназначено за студентите, изучаващи тези дисциплини и за всички, които се интересуват от тези проблеми.

Библиография

  Издание

  1, стр. стр. 90, 2014, България, София, Авангард Прима, ISBN ISBN 978-619-160-267-4
  Autors: Geraskova, O. D.
  Title: Industrial Management and Marketing-Industrial Management
  Keywords: Industrial Management, Marketing, task to perform, tests, problem situations

  Abstract: Handbook for students teaching this disciplines and for all interested in this problems.

  References

   Issue

   1, pp. 90, 2014, Bulgaria, Sofia, Avangard Prima, ISBN ISBN 978-619-160-267-4

   Вид: ръководство