Оригинал (Original)
Автори: Петрова, Ц. С.
Заглавие: Моделни изследвания на отравянето на ядрен реактор от самарий-149
Ключови думи: отравяне на ядрен реактор, ядрена концентрация на самарий-14

Абстракт: Настоящата публикация представя резултати от моделни изследвания, свързани с отравянето на ядрен реактор (ЯР) със самарий-149. Със създаден за целта модел в Matlab/Simulink среда, при вариране на различни входни параметри, е изследван процесът на отравяне на реактора за два случая: 1) първоначално пускане на ЯР, зареден със свежо ядрено гориво и 2) спиране на ЯР, в който са достигнати стационарните концентрации на прометий-149 и самарий-149.

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от Енергиен форум 2017, стр. стр. 173-179, 2017, България, София, ISSN 2367-6728
  Autors: Petrova, T. S.
  Title: Model analyses of the poisoning of a nuclear reactor by samarium-149
  Keywords: reactor poisoning, nuclear concentration of samarium-149, reactivity

  Abstract: The study presents the investigation results about the reactor poisoning by samarium-149. The researches were performed by the help of a developed model in the Matlab environment for two cases and at varying of the different initial parameters.

  References

   Issue

   Proceedings of International Energy Forum 2017, pp. 173-179, 2017, Bulgaria, Sofia, ISSN 2367-6728

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., индексирана в Google Scholar