Оригинал (Original)
Автори: Гераскова, О. Д.
Заглавие: Маркетинг и мениджмънт на транспорта
Ключови думи: маркетинг, мениджмънт, транспорт

Абстракт: Учебникът е предназначен за студентите от Технически университет - София и за всички, които се интересуват от тези проблеми.

Библиография

  Издание

  1, стр. стр. 108, 2021, България, София, Авангард Прима, ISBN ISBN 978-619-239-538-4
  Autors: Geraskova, O. D.
  Title: Marketing and Management in transport
  Keywords: marketing, management, transport

  Abstract: Textbook for students in Technical University - Sofia and for all who interested in this problems.

  References

   Issue

   1, pp. 108, 2021, Bulgaria, Sofia, Avangard Prima, ISBN ISBN 978-619-239-538-4

   Вид: учебник