Оригинал (Original)
Автори: Велев, В. А., Зъбов Е., Петрова, Ц. С.
Заглавие: Моделиране на вътрешно наводнение на блокове в АЕЦ „Козлодуй“ с реактори ВВЕР-1000
Ключови думи: моделиране, ЯЕЦ, ядрена безопасност

Абстракт: В статията е изложен математически модел за анализ на последствията от вътрешно наводнение в реакторното помещение извън херметичната обвивка на блокове с ВВЕР-1000. Разгледани са различни типове иницииращи събития. Разпространението на наводнението в отделните взаимосвързани помещения се разглежда във времето с оценка за евентуални последствия върху застрашеното оборудване, свързано с безопасността на блока.

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от VIII научна конференция с международно участие ЕМФ` 2003, том I, стр. стр. 125-130, 2003, България, София, ISSN 1310-9405
  Autors: Velev, V. A., Zubov E., Petrova, T. S.
  Title: Modeling of internal flooding of units at NPP “Kozlodui” with reactors WER-1000
  Keywords: mathematical models, NPP, safety

  Abstract: This repot presents the mathematical model for analysis of the consequences of internal flooding in part of discharge room buildings outside the containment of WWER 1000. There are considered various types of initiating events. The propagation of the flooding in the separate interconnected rooms is considered with regard to the time. The possible consequences for the endangered safety related equipment are assessed.

  References

   Issue

   Proceedings of VIII Scientific conference with international participation FPEPM 2003, vol. I, pp. 125-130, 2003, Bulgaria, Sofia, ISSN 1310-9405

   Цитирания (Citation/s):
   1. Филипов К. Динамика на развитие на вътрешно наводнение при скъсване на нискоенергиен тръбопровод от система ТК, Сборник доклади от XV Научна конференция с международно участие ЕМФ`2010, ISSN 1310-9405, стр.14-21 - 2010 - в български издания

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., индексирана в Google Scholar