Оригинал (Original)
Автори: Гераскова, О. Д.
Заглавие: Основи на мениджмънта
Ключови думи: мениджмънт, функции

Абстракт: Учебникът е предназначен за студентите, изучаващи тази дисциплина и за всички, които се интересуват от тези проблеми.

Библиография

  Издание

  1, стр. стр. 130, 2014, България, София, Авангард Прима, ISBN ISBN 978-619-160-353-4
  Autors: Geraskova, O. D.
  Title: Basics of Management
  Keywords: management, functions

  Abstract: Textbook for students, who teach this discipline and for all interested in this problems.

  References

   Issue

   1, pp. 130, 2014, Bulgaria, Sofia, Avangard Prima, ISBN ISBN 978-619-160-353-4

   Вид: учебник