Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Chr. A. Girginov., Zahariev, A. S., A.A. Girginov.
Title: Areas of ionic, electronic and mixed conductivity in Nb/Nb2O5/electrolyte system
Keywords: anodic Nb2O5 film, electric conductivity, current efficiency

References

    Issue
    Bulgarian Chemical Communications, vol. 42, pp. 138-140, 2010, Bulgaria,

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание

    Въведена от: доц. д-р Александър Стефанов Захариев