Оригинал (Original)
Автори: Димитрова, Р. В.
Заглавие: Отговорност за антитръстови нарушения
Ключови думи: антитръстови нарушения, отговорност, криминализиране, картели

Абстракт: Монографията представлява първото у нас цялостно изследване на проблемите, свързани с възпирането на антитръстовите нарушения – забранени споразумения и злоупотреба с господстващо положение. Използван е комплексен подход, като са анализирани трите вида юридическа отговорност за антитръстови нарушения – административна, наказателна и гражданска. Изследването съчетава анализа на законодателството с анализ на практиката на съответните органи за защита на конкуренцията и съдилищата в областта на възпирането на нарушенията на антитръстовите правила. Представени са анализ на действащото българско законодателство и практиката по неговото прилагане в областта на антитръстовите нарушения и срaвнителноправен анализ на антитръстовото правоприлагане в САЩ, ЕС и четири държави-членки на ЕС. Предложен е и анализ на програмите за освобождаване от санкция срещу информация за картелна дейност (leniency). Отправени са предложения за усъвършенстване на българското антитръстово правоприлагане.

Библиография

  Издание

  , 2015, България, София, Издателство на Софийски университет "Св. Кл. Охридски", ISBN 978-954-07-3922-9
  Autors: Dimitrova, R. V.
  Title: Liability for Antitrust Violations
  Keywords: antitrust violations, liability, criminalization, cartels

  Abstract: The book presents the first comprehensive study of the problems of tackling antitrust violations - prohibited agreements and abuse of dominant position - in Bulgaria. A complex approach is used and the three types of liability are analyzed - criminal, administrative and civil liability. The study combines the analysis of the legislation with the analysis of the caselaw of the courts and the enforcement bodies in the field of the protection of competition. A comparative analysis is made of the legislation and its implementation in the USA, the EU and in four EU Member States.

  References

   Issue

   , 2015, Bulgaria, Sofia, Publishing House of the Sofia University St. Kl. Ohridski, ISBN 978-954-07-3922-9

   Вид: монография/части от монография