Оригинал (Original)
Автори: Димитрова, Р. В.
Заглавие: „За” и „против” наказателната отговорност за антитръстови нарушения
Ключови думи: антитръстови нарушения, санкции, криминализиране, наказателн

Абстракт: Статията изследва съвременната тенденция за засилване на антитръстовото правоприлагане чрез увеличаване размерите на паричните санкции, засилване на личната отговорност на извършителите на антитръстови нарушения и въвеждането на наказателна отговорност. Систематизират се положителните и отрицателните страни на криминализирането на антитръстовите нарушения. Формулират се основните предпоставки за евентуалното въвеждане на наказателна отговорност за антитръстови нарушения по българското право.

Библиография

  Издание

  Съвременно право, брой 5, 2014, България, София, Сиби, ISSN 0861-18-15
  Autors: Dimitrova, R. V.
  Title: Pros and Cons the criminal liability for antirust violations
  Keywords: antitrust violations, criminalization, criminal liability, sanctions

  Abstract: The article analyzes the trend for enhancing the antitrust enforcement through increasing the pecuniary sanctions, enhancing the personal liability of perpetrators of antitrust violations and introducing criminal liability. The positive an negative aspects of the criminaliztaion of antitrust violations are studied. The main prerequisites for criminaliztaion of the antitrust violations under the Bulgarian law are outlined.

  References

   Issue

   Contemporary Law, issue 5, 2014, Bulgaria, Sofia, Sibi, ISSN 0861-18-15

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание