Оригинал (Original)
Автори: Димитрова, М. И.
Заглавие: Влияние на онлайн обучението върху проектно-изследователската дейност
Ключови думи: онлайн обучение, работа по проект, изследователски подход

Библиография

  Издание

  , 2021, България,
  Autors: Dimitrova, M. I.
  Title: Influence of online training on design and research activity
  Keywords: online training, project work, research approach

  References

   Issue

   , 2021, Bulgaria,

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.