Оригинал (Original)
Автори: Димитрова, М. И.
Заглавие: Организация на самостоятелна дейност в обучението - основни характеристики и насоки
Ключови думи: independent work, organization, efficiency

Библиография

  Издание

  , 2021, България,
  Autors: Dimitrova, M. I.
  Title: Organization of independent activity in training - main characteristics and guidelines
  Keywords: independent work, organization, efficiency

  References

   Issue

   , 2021, Bulgaria,

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.