Оригинал (Original)
Автори: Ахмед Кула., Ружеков, Г. Т.
Заглавие: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИ С ЧИСТО ЗАКЪСНЕНИЕ
Ключови думи: Управление на обекти с чисто закъснение, хибридна система, PLC, SCADA, MATLAB

Абстракт: Разработва се хибридна система за управление. Обектът е реализиран в среда на MATLAB, работещ в реално време. Системата за управление използва индустриален контролер и SCADA система. Извършва оценка на чистото за-къснение, моделиране на еталонен обект и реализация на автоматична наст-ройка на регулатора. Разработената хибридна система дава възможност за из-следване на различни видове регулатори за обекти с голямо чисто закъснение.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически Университет – София, том 70, брой 4, 2020, България, София, ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Ahmed Kula., Ruzhekov, G. T.
  Title: CONTROL SYSTEMS WITH TRANSPORT DELAY
  Keywords: Control plant with time-delay, Hybrid system, PLC, SCADA, MATLAB

  Abstract: A hybrid system is being developed. The plant is realized in MATLAB, works in real time. The control system uses an industrial controller and a SCADA system. Estimation of time-delay, modelling of reference object and autotune is performed. The developed hybrid system gives opportunities for research different types of regulators for plants with big time-delay.

  References

   Issue

   Proceedings of the Technical University – Sofia, vol. 70, issue 4, 2020, Bulgaria, Sofia, ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум