Оригинал (Original)
Автори: Раков, Б. Й., Ружеков, Г. Т.
Заглавие: ПРЕДИМСТВА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДЕКУПЛИРАЩА МАТРИЦА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА МНОГОМЕРНИ ОБЕКТИ
Ключови думи: Многомерен ПИД регулатор, Декуплираща матрица.

Абстракт: Направено е изследване на ефективността от използване на декупли- раща матрица при управление на многомерни обекти с ПИД регулатор. Използ- вани са апроксимации от различни редове за пресмятане на декуплиращата матрица. Оценката на ефективността е направена с модифицирани показа- тели.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически Университет – София, том 70, брой 4, 2020, България, София, ISSN 1311-0829
  Autors: Rakov, B. Y., Ruzhekov, G. T.
  Title: ADVANTAGES OF USING DECOUPLING MATRIX FOR MIMO CONTROL
  Keywords: Multi-dimensional PID, decoupling matrix.

  Abstract: A research for the effectiveness of using decoupling matrix for MIMO PID control is conducted. Approximations of different orders are used for the calculation of the decoupling matrix. The estimation of the effectiveness is measured by а modified criterion.

  References

   Issue

   Proceedings of the Technical University, vol. 70, issue 4, 2020, Bulgaria, Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: публикация в международен форум