Оригинал (Original)
Автори: Раков, Б. Й., Ружеков, Г. Т.
Заглавие: МОДИФИЦИРАН МЕТОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МНОГОМЕРЕН ОБЕКТ С ПИД РЕГУЛАТОР И ДЕКУПЛИРАЩА МАТРИЦА
Ключови думи: Многомерен ПИД регулатор, Декуплираща матрица, Управление с две степени на свобода.

Абстракт: Предложена е модифицирана схема за управление на многомерен обект с ПИД регулатор и декуплираща матрица. Целта е подобряване на качеството на процесите в затворената система и увеличаване на запасите по устойчи-вост. С помощта на релеен експеримент се намира честотата на колебания, ако отворената система е на границата на устойчивост. Тази оценка се изпол-зва, за въвеждане на корекция, която увеличава запаса по устойчивост на зат-ворената система.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически Университет – София, том 70, брой 4, 2020, България, София, ISSN 1311-0829
  Autors: Rakov, B. Y., Ruzhekov, G. T.
  Title: A MODIFIED METHOD FOR CONTROL OF MIMO PLANT USING PID AND DECOUPLING MATRIX
  Keywords: Multi-dimensional PID, decoupling matrix, structured singular value.

  Abstract: A modified scheme is proposed for control of MIMO plant using a PID and decoupling matrix. The goal better performance of the closed loop systems and in-creased stability margin. By using a relay experiment an oscillating ultimate frequency is found, when the system is on the verge of instability. Using this estimation one applies a correction, which increases the stability margin of the closed loop system.

  References

   Issue

   Proceedings of the Technical University, vol. 70, issue 4, 2020, Bulgaria, Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: публикация в международен форум