Оригинал (Original)
Автори: Георгиева Анна., Ружеков, Г. Т.
Заглавие: КАСКАДНО УПРАВЛЕНИЕ НА МНОГОСВЪРЗАН ТОПЛИНЕН ОБЕКТ
Ключови думи: каскадно управление, многосвързан топлинен обект, управление с PLC, регулатори, система за автоматична настройка.

Абстракт: Каскадно управление на многосвързан топлинен обект, с цел постигане на по-голямо бързодействие, добро отработване на смущенията и намаляване на пререгулирането. Лабораторният стенд на топлинния обект се състои от четири термично свързани модула (три с нагревател и един с вентилатор за охлаждане) – четири входа и четири изхода. Управлява се с PLC. Реализира се система за управление (на някои от обектите), включваща разработване на ре-гулатори, система за автоматична настройка и записи от процесите .

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически Университет – София, том 70, брой 4, 2020, България, София, ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Georgieva Anna., Ruzhekov, G. T.
  Title: CASCADE CONTROL OF A MULTI INPUT AND MULTI OUTPUT (MIMO) THERMAL CONTROL SYSTEM
  Keywords: Cascade control, “Multi Input and Multi Output (MIMO) Thermal Control System”, PLC control, controllers, Autotune

  Abstract: Cascade control of a “Multi Input and Multi Output (MIMO) Thermal Con-trol System” is developed for better speed, better reduction of noise, lower overshoot. The thermal object consists of 4 thermally connected modules (three with a heater and one with a cooler), which is a MIMO object – 4 inputs and 4 outputs. The control system is realized with CPU and contains developing of PID control, Autotune system, history data.

  References

   Issue

   Proceedings of the Technical University, vol. 70, issue 4, 2020, Bulgaria, Sofia, ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум