Оригинал (Original)
Автори: Мартинов, С. В., Нинов, М.
Заглавие: Процесно-ориентирано проектиране на интермодален терминал
Ключови думи: Интермодален транспорт, Интермодален терминал, Процесно-ориентирано проектиране

Библиография

  Издание

  Русенски университет „Ангел Кънчев“, Научни трудове, Том 60, серия 4.2. Устойчиви и Интелигентни Транспортни Системи, Технологии и Логистика, http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dPage&pid=proc21-4.2, стр. стр. 121-127, 2021, България, Русе, ISBN ISSN 1311-3321 (print)

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Martinov, S. V., Ninov, M.
  Title: Process-oriented design of an intermodal terminal
  Keywords: Intermodal transport, Intermodal terminal, Process-oriented design

  References

   Issue

   Proceedings of University of Ruse - 2021, Volume 60, book 4.2. Sustainable and Intelligent Transport Systems, Technologies and Logistics, pp. 121-127, 2021, Bulgaria, Ruse, ISBN ISSN 1311-3321 (print)

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.