Оригинал (Original)
Автори: Танева, С. П., Амбарев, К. М.
Заглавие: Якостен анализ на колянов вал от бензинов двигател
Ключови думи: колянов вал, двигател с вътрешно горене, метод на крайните елементи, напрежения, премествания

Библиография

  Издание

  , том 1, брой 125, стр. стр. 123-127, 2021, България, Варна, ISSN 0861-9727
  Autors: Taneva, S. P., Ambarev, K. M.
  Title: Strength analysis of a crankshaft from a petrol engine
  Keywords: crankshaft,internal combustion engine, finite element method, stresses, displacements

  References

   Issue

   , vol. 1, issue 125, pp. 123-127, 2021, Bulgaria, Varna, ISSN 0861-9727

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание