Оригинал (Original)
Автори: Гиндева Ст. Ив., Петров, И. С., Граменова, М. В., Иванова, М. С., Славчева, Й. Т.
Заглавие: Методическа разработка на лабораторно упражнение по дисциплината „механика” от учебния план за ОКС „Бакалавър”, специалности „КТМ“, „ОВКТ” и „АТ“
Ключови думи: лабораторни упражнения, експеримент, коефициент на триене

Абстракт: Настоящата работа представлява методическа разработка на лабораторно упражнение на тема „Експериментално определяне на коефициент на триене“ от дисциплината „Механика“ в Инженерно-педагогически факултет – Сливен към Технически университет – София. В работата са посочени целите, начинът на провеждане на урока и методите за неговото провеждане. Целта на упражнението е студентите да запомнят научни факти, както и да придобият умения за анализ и оценка. За процеса на оценка на изследванията, първо се прави анализ и след това в хода на упражнението се извършва надграждане спрямо предишното ниво. За всяко от нивата се използват конкретни ключови думи и въпроси. Прилагането на дидактическите принципи на съзнанието и дейността, трайността на знанията и достъпността на образованието отразяват вътрешните съществени аспекти на асистента по дейност на студента и определят ефективността на курса.

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от Националната конференция с международно участие „Образователни технологии 2021“ на ТУ – София, КОЛЕЖ И ФАКУЛТЕТ – Сливен, стр. стр. 24-29, 2021, България, ТУ-София, ФАкултет и Колеж - Сливен, ISSN 2603-4476
  Autors: Gindeva St. Iv., Petrov, I. S., Gramenova, M. V., Ivanova, M. S., Slavcheva, Y. T.
  Title: Methodolodical studies of laboratory exercise in the course "mechanics" from the curriculum for about degree "bachelor" specialty “CTM”, “HVAC” end “AT”
  Keywords: laboratory exercises, experiment, coefficient of friction

  Abstract: The present work is a methodical development of a laboratory exercise on "Experimental determination of the coefficient of friction" in the discipline "Mechanics" at the Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven at the Technical University - Sofia. The paper indicates the objectives, the way of conducting the lesson and the methods for conducting it. The purpose of the exercise is for students to memorize scientific facts, as well as to acquire skills for analysis and evaluation. For the research evaluation process, first an analysis is made and then in the course of the exercise an upgrade is performed compared to the previous level. Specific keywords and questions are used for each of the levels. The application of the didactic principles of consciousness and activity, the durability of knowledge and the accessibility of education reflect the internal essential aspects of the student's activity assistant and determine the effectiveness of the course.

  References

   Issue

   Collection of reports from Intenational science conference Educational technologies 2021 TU-SOFIA, COLLEGE AND fAKULTY - SLIVEN, pp. 24-29, 2021, Bulgaria, TU-Sofia. Faculty and College - Sliven, ISSN 2603-4476

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание