Оригинал (Original)
Автори: Танева, С. П., Амбарев, К. М.
Заглавие: Определяне на собствените честоти и форми на колянов вал на двигател с вътрешно горене
Ключови думи: колянов вал, метод на крайните елементи, собствени честоти и форми

Библиография

  Издание

  , том 1, брой 125, стр. стр. 128-132, 2021, България, Варна, ISSN 0861-9727
  Autors: Taneva, S. P., Ambarev, K. M.
  Title: Determined of the natural frequencies and natural modes of a crankshaft of internal combustion engine
  Keywords: crankshaft, finite element method, natural frequencies and natural modes

  References

   Issue

   , vol. 1, issue 125, pp. 128-132, 2021, Bulgaria, Varna, ISSN 0861-9727

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание