Оригинал (Original)
Автори: Мартинов, С. В.
Заглавие: Логистичен модел за манипулиране на интермодални транспортни единици в многофункционален железопътен терминал
Ключови думи: Железопътен терминал, Интермодален терминал, Логистичен модел, Контейнер, Интермодална транспортна единица

Библиография

  Издание

  Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии „БулТранс-2021”, http://bultrans.org/en, стр. стр. Стр., 2021, България, Созопол, Издателство на Техническия университет – София, ISSN 1313-955X
  Autors: Martinov, S. V.
  Title: Logistics model for handling of intermodal transport units in a multifunctional rail-road terminal
  Keywords: Rail-road terminal, Intermodal terminal, Logistics model, Container, Intermodal transport unit

  References

   Issue

   Proceedings of International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2021, pp. Стр., 2021, Bulgaria, Sozopol, Technical University Academic Publishing House, ISSN 1313-955X

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.