Оригинал (Original)
Автори: Милетиев, Р. Г., Йончев Е.И.
Заглавие: Радионавигационни системи
Ключови думи: глобални навигационни системи, радионавигация

Абстракт: В учебника са разгледани основните видове позициониращи системи, техните качествени и количествени характеристики и математическите зависимости, използвани при решението на позициониращата задача.

Библиография

  Издание

  , 2021, България, София, ВТУ "Тодор Каблешков", ISBN 978-954-12-0283-8
  Autors: M, R. G., Iontchev E.I.
  Title: Radionavigations
  Keywords: Global navigation systems, radio navigation

  Abstract: The book describes the main positioning systems, their quantity and quality parameters and the mathematical equations, which are used to solve the positioning task

  References

   Issue

   , 2021, Bulgaria, Sofia, VTU Todor Kableshkov, ISBN 978-954-12-0283-8

   Вид: учебник