10990

Публикации
Publications

1547

Автори
Autors

10991

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
10801 Станчев, Г. С., Система за самообезвъздушаване, защита и управление на помпени напоителни системи (2022)
10802 Marinova, G. I., Guliashki, V. G., Optimization of the Battery Schedule for Residential Microgrid Applications (2016)
10803 Petrov, V. E., Rachev, E. H., Sensorless Field-Oriented Control of High-Speed Low-Inductance Motors for Small Unmanned Quadcopters (2023)
10804 Славова, В. О., Недялкова, Е. П., Характеристики на композитни ултрафилтрационни мембрани (2019)
10805 Славова, В. О., Недялкова, Е. П., Вакуумната метализация-възможност за промяна на транспортните и селективни характеристики на полимерни мембрани (2018)
10806 Славова, В. О., Основи на общата и биоорганична химия (2017)
10807 Славова, В. О., Вакумната метализация -възможност за промяна на работните характеристики на ултрафилтрационни полимерни мембрани (2014)
10808 Славова, В. О., Петров, Ст., Промяна на транспортните и селективни характеристики на ултрафилтрационни полимерни мембрани химически модофицирани с метални катиони (2011)
10809 Dimitrova M., Vlahova A., Raychev, R. P., Chuchulska B., Kazakova R., A 3D-Simulation Study of the Deformation, Tension, and Stress of 3D-Printed and Conventional Denture Base Materials after Immersion in Artificial Saliva (2024)
10810 BOJILOV, G. J., Rachev, E. H., Petrov, V. E., ELECTRONIC STARTER WITH TIMING CONTROL FOR START CAPACITOR SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR (2022)
10811 Spasov, R. L., Rachev, E. H., Petrov, V. E., Determining the Equivalent Circuit Parameters of Three-Phase Induction Motor From the Manufacturer's Technical Data (2022)
10812 KYUCHUKOV, D. A., Rachev, E. H., Petrov, V. E., DC Link Capacitor Selection for Battery Powered Low Voltage 10 kW PMSM Drives (2023)
10813 Rachev, E. H., Petrov, V. E., KYUCHUKOV, D. A., Parameter Selection in PMSM Modelling for 10kW Low-Voltage Drives (2023)
10814 Banchelli, L. F., Ganev, B. T., Todorov, T. S., Sustainability Validation of a LabVIEW Based System for Biomarkers Detection (2023)
10815 Ivanova, M. S., Classification of Hand-drawn Images in Frequency Domain through Deep Learning in Support of Electronic Circuits Design (2024)
10816 Костов, К. В., С. Гиндева., Р. Кръстев., Повишаване енергийната ефективност при дестилация на вода чрез използването на термопомпена инсталация (2024)
10817 Hensel, S., Marinov, M. B., Panter, R., Design and Implementation of a Camera-Based Tracking System for Drones Using Deep Learning Algorithms (2023)
10818 Budakova, D. V., Reinforcement learning using for planning with compromises of a rescue operation (2023)
10819 Hensel, S., Marinov, M. B., Fischer, J., Optimization of Bowl Feeders Structure for Arbitrary Parts with Machine Learnin (2023)
10820 Chavushyan, V. C., Nikolov, S. N., Georgieva, V. G., Study of problems in application and design of scara robots in the semiconductor industry (2023)
10821 Симеонова-Ингилизова, М. Д., Подкрепа за начинаещите учители и превенция на професионален стрес в образователна среда (2024)
10822 Симеонова-Ингилизова, М. Д., Академичната прокрастинация сред студентите – причини и последици (2024)
10823 Kurtev, N. A., Kurteva, K. K., Bogdanova, N. R., Богданов, С., Tzanova, S. S., Moodle Based Learning Management System (LMS) Platform for Microelectronics Education (2023)
10824 Kurteva, K. K., Bogdanov, S., Bogdanova, N. R., Tzanova, S. S., Kurtev, N. A., Implementing ownCloud for Scientific Project Coordination as Document Management System (2023)
10825 Kurteva, K. K., Tzanova, S. S., Kurtev, N. A., The Impact of E-learning Techniques on Education Process. Platform Selection and Comparison (2023)
10826 Kurtev, N. A., Autonomous Street Lighting System with Batteries and PV Generators: System Modeling and Results (2023)
10827 Стоянов, Й. С., Ташев, А. М., Анализ на диагностичните кодове за неизправности в системите в превозните средства, снабдени с бордова диагностика от второ поколение (2023)
10828 Ташев, А. М., Анализ на въздействието на водорода върху ключови параметри на горивния процес в дизелови двигатели с вътрешно горене, използващи газо-дизелов цикъл (2023)
10829 Stoyanov, T. M., Spasov, R. L., Rizov, P. M., Ways to research and reduce the higher harmonics in the electromotive force from the power transformers for various of loads (2023)
10830 Levicharov, G. M., Lengerov, A. D., Paliiski, S. G., Study about the Influence of the Process Parameters of Vibro Impact Cutting of Optical Slugs on the Productivity of the Process (2023)
10831 Lengerov, A. D., Krumov K., Levicharov, G. M., Study of the Kinematic and Dynamic of Interaction of a Vibrating System for Cutting Optical Slugs (2023)
10832 Mitev, P. V., Malakov, I. K., Development of a System for Automatic Feeding and Orientation of Cylindrical Parts (2024)
10833 Mitev, V. Z., Malakov, I. K., Analysis of the Quality of Polymer Parts for Automatic Assembly (2024)
10834 Malakov, I. K., Zaharinov, V. V., Hasansabri, H. A., Size Ranges Optimization of Pneumatically Driven Linear Modules in the Presence of Constraints on the Values of the Modules’ Main Parameters (2024)
10835 Dimitrov, S. B., Totev, D. K., Lazarova A., Development of electrical and software part of an automated system for sowing, watering and chemical treatment (2023)
10836 Pavlov, D. T., Todorova, K. M., Artistic Architectural Lighting of the Historical Museum in Kardzhali (2023)
10837 Йорданова, С. Т., Интелигентни системи за управление на процеси на база на размита логика (2018)
10838 Генова П., Влияние на геометричните параметри върху кинематиката на пространствен четиризвенен механизъм. (2010)
10839 Nikova, H. P., Yordanova, S. T., Deliyski, R. T., Application of Artificial Neural Network in Wildfire Early Prediction Systems (2023)
10840 Генова П., Цонева, М. М., Влияние на геометричните параметри върху кинематиката на пространствен четиризвенен механизъм (2010)
10841 Бахчеванов, Б. А., АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ (2019)
10842 Бахчеванов, Б. А., ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС ПРИ РАБОТА НА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА С ФЛАКОНИ, ЗАМЕСТВАЩИ АМПУЛИ, КАТО ПЪРВИЧНА ОПАКОВКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ЛИОФИЛНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ (2021)
10843 Фердинандов Е. С., Сапарев С. С., Пачеджиева, Б. К., Димитров, К. Л., Оптимални коефициенти на умножение при използване на лавинни фотодиоди в оптичните комуникационни системи (2008)
10844 Mitov, A. S., Nikolov, N. D., Nedelchev, K. I., Kralov, I. M., CFD Modeling and Experimental Validation of the Flow Processes of an External Gear Pump (2024)
10845 Цолов, А. Б., Стандартни и алтернативни функции на АРВ в малки ВЕЦ (2018)
10846 Цолов, А. Б., Единно време в ЕЕС (2019)
10847 Цолов, А. Б., Основи на автоматичното управление (2017)
10848 Цолов, А. Б., Автоматизация на ЕЕС–изследване на процеси и автоматични устройства (2014)
10849 Цолов, А. Б., Автоматизация на Е Е С (2003)
10850 Цолов, А. Б., е-курс по Автоматизация на Електроенергийните системи (2020)