10942

Публикации
Publications

1543

Автори
Autors

10943

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
10751 Stoykova, S. G., Shakev, N. G., Artificial Intelligence for Management Information Systems: Opportunities, Challenges, and Future Directions (2023)
10752 Neykova M., Miltchev, R. I., CONCEPTUAL APPROACH TO INTRODUCE AN INTEGRATED MODEL IMPROVING SMEs E-BUSINESS TECHNOLOGIES (2019)
10753 Stefanov I. T., Kishkin, K. Y., Arnaudov, D. D., Examination of LLC based DC/DC Resonant Converter at Different Modes of Operation (2023)
10754 Стефанов, С. Б., Ганев, Г. И., ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ 7.5„ИНТЕЛИГЕНТНИ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“ КЪМ ЦК "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ" (2023)
10755 Stefanov, S. B., Determining the photovoltaic generated electricity necessary to provide for the household consumption of single-family homes (2022)
10756 Тодоров, Г. Д., Тодоров, Т. Т., Романов, Б. Г., ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА КОНФОРМНА ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА НА ШПРИЦ ФОРМИ, ИЗГРАДЕНА С АДИТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ (2017)
10757 Stafanov, S. B., Zalatareva, E., Investigation of the opportunities of covering the electricity needs of street lighting system by photovoltaic power plants, owned by the municipality (2024)
10758 Дахтерова, Д. С., Николова, И. Д., Kinemtics of a cardan joint (2024)
10759 Дахтерова, Д. С., Николова, И. Д., Load capacity of threaded joint and influence of various factors on it (2024)
10760 Kafadarova, N., Sotirov, S., Stoynova, A. V., Rizanov, S. M., Bonev, B. B., Deep Neural Network Estimation of Battery Cell Age (2023)
10761 Дахтерова, Д. С., Николова, И. Д., Метод за дешифриране на цилиндрични зъбни колела (2024)
10762 Дахтерова, Д. С., Николова, И. Д., Оптимален геометричен синтез на цилиндрични зъбни колела (Част 1) (2024)
10763 Стефанов, С. Б., Ганев, Г. И., Изследване на разпределенуието на електромагнитни полета (2023)
10764 Котов Б., Пенчев, С. И., Танева, С. П., МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗДУШНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛ В АЕРОДИНАМИЧНА ТРЪБА (2023)
10765 Kanchev, H. C., Kishkin, K. Y., Arnaudov, D. D., Modeling the Energy Storage System for Different Forms of Discharge Current (2023)
10766 Славчева С., Танева, С. П., ТЕМПЕРАТУРЕН АНАЛИЗ И ЯКОСТНО ПРЕСМЯТАНЕ НА ДЕТАЙЛИ ОТ ПЛАНЕТНА ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ 4Х4 (2023)
10767 Димитров Г., Танева, С. П., ТОПОЛОГИЧНА ОПТИМИЗАЦИЯ НА НОСАЧ ОТ ОКАЧВАНЕ ТИП „МАКФЕРСОН“ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ (2023)
10768 Kolev A., Kassev, K. M., Pachamanov, A. S., Cloud Service Module for Lighting Equipment Monitoring (2023)
10769 Georgiev, K. G., Pavlov, D. T., Kassev, K. M., Ivanov, D. D., Master Plan of Dupnitsa City (2023)
10770 Nenov L., Kassev, K. M., Security Analysis of Shamir's Secret Sharing (2022)
10771 Arnaudov, D. D., Kishkin, K. Y., Kanchev, H. C., Dimitrov, V. V., Modeling the Influences of Cells Characteristics in Energy Storage System for Different Forms of Discharge Current (2023)
10772 Christoff, N. V., Tonchev, K., Neshov, N. N., Manolova, A. H., Poulkov, V. K., Audio-Driven 3D Talking Face for Realistic Holographic Mixed-Reality Telepresence (2023)
10773 Denazis, S., Politi, T., Faliagka, E., Antonopoulos, C., Christopoulou, E., Tranoris, C., Prevedourou, D., Kostis, N., Ioannou, I., Christophorou, C., Ioannou, I., Vassiliou, V., Poulkov, V. K., Sotirov, S., Mihovska, A.D., Metacities Excellence Hub: Exploiting Digital Twins and Metaverse Technologies in South-Eastern Europe (2023)
10774 Taneva, S. P., Ambarev, K. M., Penchev, S. I., Atanasov H., Frequency Analysis of an Arm of Macpherson Suspension on a Passenger Car (2023)
10775 Shterev, V. A., Momchev E., Asenov V., Prediction of Life Expectancy of Electronic Components Estimated by Neural Network (2023)
10776 Ambarev, K. M., Taneva, S. P., Study of the Influence of Road Resistance on the Fuel Consumption of a Passenger Car with an Automatic Transmission (2023)
10777 Miltchev, R. I., Milchev, G. I., APPLICATION OF GIS METHODS FOR THE STUDY OF RIVER ECOSYSTEMS IN THE TEACHING PROCESS OF THE UNIVERSITY OF FORESTRY (2020)
10778 Atanasov, I. I., MODELING ASPECTS OF AUTONOMOUS SMART METERING INFORMATION SYSTEMS (2016)
10779 Taneva, S. P., Ambarev, K. M., Atanasov H., Study of the Operating Temperature of a Double Multi-Disc Clutch of a Passenger Car (2024)
10780 Hadzhiev, I. S., Malamov, D. V., Balabozov, I. S., Bayrev I., Yatchev, I. S., Numerical Analysis of the Influence of External Losses on the Heating of a High Power Fuse (2023)
10781 Hadzhiev, I. S., Malamov, D. V., Kolev, N. D., Balabozov, I. S., Yatchev, I. S., Study of the time-current characteristic of a high-power fuse in the limiting current region (2023)
10782 Будакова, Д. В., Приложение на обучението със стимулиране за решаване на логически пъзел (2019)
10783 Hristov, K. H., Hristov, V. D., Servo Drive Control System (2023)
10784 Ismailov, A. V., Hristov, V. D., Simulating a Pobot’s Movement Using Game/Physics Engine (2023)
10785 Ангелова, С. Н., Ангелов, К. Н., Николай Лессел - разпилени редове от една биография (2022)
10786 Anguelov, K. P., Angelova, M., Methodology for Evaluation the Effectiveness of Corporate Distance Training (2022)
10787 Anguelov, K. P., Angelova, M., Indicators for Evaluation the Effectiveness of Trainings through Educational Computer Games (2022)
10788 Anguelov, K. P., Petkov, P., Basic requirements for digitization of e-commerce (2022)
10789 Anguelov, K. P., Angelova, M., Basic principles in evaluation of fast-growing companies operating in innovation-intensive industries (2023)
10790 Nikolov, A. N., Atanasov, I. I., Pencheva, E. N., Formal verification of connectivity management models in M2M communications (2017)
10791 NENOVA, M. V., HRISTOV, M. H., NIKOLOVA, K. S., DIMITROVA, V. N., Health Monitoring of Microsoft Defender for IoT Implementation (2023)
10792 Станчев, Г. С., Система за самообезвъздушаване, защита и управление на помпени напоителни системи (2022)
10793 Marinova, G. I., Guliashki, V. G., Optimization of the Battery Schedule for Residential Microgrid Applications (2016)
10794 Petrov, V. E., Rachev, E. H., Sensorless Field-Oriented Control of High-Speed Low-Inductance Motors for Small Unmanned Quadcopters (2023)
10795 Славова, В. О., Недялкова, Е. П., Характеристики на композитни ултрафилтрационни мембрани (2019)
10796 Славова, В. О., Недялкова, Е. П., Вакуумната метализация-възможност за промяна на транспортните и селективни характеристики на полимерни мембрани (2018)
10797 Славова, В. О., Основи на общата и биоорганична химия (2017)
10798 Славова, В. О., Вакумната метализация -възможност за промяна на работните характеристики на ултрафилтрационни полимерни мембрани (2014)
10799 Славова, В. О., Петров, Ст., Промяна на транспортните и селективни характеристики на ултрафилтрационни полимерни мембрани химически модофицирани с метални катиони (2011)
10800 Dimitrova M., Vlahova A., Raychev, R. P., Chuchulska B., Kazakova R., A 3D-Simulation Study of the Deformation, Tension, and Stress of 3D-Printed and Conventional Denture Base Materials after Immersion in Artificial Saliva (2024)