11011

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11012

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
10951 Пушкаров, М. И., ЛАБОРАТОРНО ИЗПИТВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧЕН ДВИГАТЕЛ РАБОТЕЩ С ЦИКЛИЧНО НАТОВАРВАНЕ (2024)
10952 Цеков, Р. П., Въкова, Е. М., Василев, М. П., Матанов, Н. С., Терзиев, А. К., Асенов, А. Н., Бойчева, С. В., Атанасов, Т. К., Згурева-Филипова, Д. М., Филипов, К. Б., Шушулов, К. К., Томов, Г. Д., Василев, Х. Н., Бекриев, О. Н., Славов, Ц. Н., ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ ТОМ 1 и ТОМ2 (2023)
10953 Банкова, Д. Г., Проектът в обучението по изобразително изкуство и неговата творческа интерпретация (анализ и резултати). (2007)
10954 Цеков, Р. П., Крайчев СК., Изследване на топлообмен в реактор с механично разбъркване и топлообменни тела триъгълни призми-отбойници (2000)
10955 Банкова, Д. Г., Култът към свети Георги в съвременното социокултурно пространство (2006)
10956 Цеков, Р. П., Стоков, К. В., Невенкин СН., Крайчев СК., Крайчев ЕК., Изследване на топлообмен при разбъркване на емулсии в лабораторен реактор (2001)
10957 Банкова, Д. Г., Рефлексия на синергитичната образователна парадигма в обучението по изобразително изкуство. (2024)
10958 Цеков, Р. П., Крайчев СК., Двойноконусно и аериращо устройство за реактори (2001)
10959 Hristov, A. H., Chobanov Y.H., Karapetkov, S. M., Economic justification and forecasting of material and intangible costs after road accidents (2024)
10960 Hristov, A. H., Moral Conflicts in business, aspects of strategy and methods of resolution (2024)
10961 Цеков, Р. П., Богева-Златева, М. Й., Калоянов, Н. Г., Определяне на първичната енергия за отопление и охлаждане на многофункционална сграда с децентрализирани системи с термопомпени агрегати „вода-въздух“, с термoдинамични рекуператори и конвенционално отоплителни тела. Научна конференция ЕМФ‘2014, гр.Созопол, Сборник доклади XIX научна конференция с международно участие, Том1. 14 – 17 септември 2014г., 345 стр (2014)
10962 Цеков, Р. П., Богева-Златева, М. Й., Калоянов, Н. Г., Божков, Ц. Н., Цоков, Л. П., Томова МТ., Константинов Н., Анализ на техническата и икономическата ефективност от използване на системи за комбинирано производство на топлина, електричество и студ. Научна конференция ЕМФ‘2015, гр.Созопол. Сборник доклади XX научна конференция с международно участие, Том1, 274 стр., 13 – 16 септември 2015г., ISSN 1314-5371. (2015)
10963 Shehadi M., Karatodorov S., Stoychev L., Yankov G., Tsankov, D. T., Shivachev B., Petrov, T. P., Modified femtosecond Z-scan measurement of nonlinear optical characteristics of wide bandgap semiconductor AlN with applications in optoelectronics (2023)
10964 B. Ilieva., Prodanova, K. S., V. Svestarov., PREDICTION OF BISPHOSPHONATE-ASSOCIATED OSTEONECROSIS OF THE JAWS IN BULGARIAN PATIENTS USING LOGISTIC REGRESSION (2023)
10965 Малаков, И. К., Оптимизация на размерните редове на технически средства за автоматизация на дискретното производство (2024)
10966 Ivanova, M. S., Ilieva, R. Y., Towards Security, Data Privacy and Learning Performance (2021)
10967 Кръстев, Н. Й., Петров, И. А., Давидов, М. К., Кисьов, Д. С., Последователност при симулационно моделиране на горивен процес при изгаряне на газово гориво (2024)
10968 Vassiliy Chitanov., Ekaterina Zlatareva., Lilyana Kolaklieva., Roumen Kakanakov., Tetiana Cholakova., Stefan Kolchev., Pashinski, C. O., Elastic-Plastic Properties of hard Cr-Based Nitride Coatings Deposited at Temperatures Below 200°C (2023)
10969 M. D. Simov., V. S. Rupetsov., Pashinski, C. O., Investigation of the properties of Ti/TiN/TiCN gradient hard coating deposited on Stavax ESR steel (2023)
10970 Ahmed, S. A., Popov, V. L., Topalov, A. V., Shakev, N. G., Perimeter Detection and Surveillance of Polluted Areas by Robotized Agents in a Hybrid Wireless Sensor Network (2016)
10971 Poulimenos, G.A., Ellinas, E.D., Christodoulou, C.A., Stathopoulos, J.P., Mladenov, V. M., On the efficient design of wind farms’ earthing system (2023)
10972 Fotis, G., Vita, V., Milushev, G. S., Mladenov, V. M., After installation testing and fault detection during the operation of HV submarine power cables (2023)
10973 Атанасов, К. Т., Кръстев, Н. Й., Иванов, И. И., Възможности за използване на съставен факел получен от инжекционни газови горелки (2024)
10974 Салапатева, С. Ч., Четроков, И. А., Бано Христов Стефанов., Алгоритъм за оптимизиране на празните ходове на инструмента при фрезоване на сложни повърхнини на 3-осна фрезова машина с ЦПУ (2024)
10975 Gieva, E. E., Ruskova, I. N., Kralov, I. M., STUDY OF THE ACOUSTIC PIEZO SENSOR MATERIAL INFLUENCE ON THE SENSOR’S CHARACTERISTICS (2024)
10976 Ivan Krastev., Stella Vetova., Budakova, D. V., Protein sequence alignment analysis using “biosequence alignments” database and bioinformatics system (2023)
10977 Амбарев, К. М., Николов, В. Н., Иванов А. И., Уредба за експериментално изследване на дизелов двигател при работа с Браунов газ (2016)
10978 Momchilova, M. M., The Asset of Linguistic Mediation to Foreign Teaching and Learning. (2023)
10979 Raykov, K. V., Dimitrova, K. Y., Zhelyazkov, Y. K., Control system for lyophilizer with programmable logic controller (2023)
10980 Vassileva, B. V., HELPING ENGINEERING STUDENTS MASTER THE USE OF SPECIALIZED VOCABULARY WHEN DESIGNING AND DELIVERING PRESENTATIONS WITHIN THE DOMAIN OF THEIR SPECIALIZATION (2021)
10981 Ahmed, S. A., Topalov, A. V., Shakev, N. G., Popov, V. L., Model-Free Detection and Following of Moving Objects by an Omnidirectional Mobile Robot using 2D Range Data (2018)
10982 Popov, V. L., Shiev, K. B., Topalov, A. V., Shakev, N. G., Ahmed, S. A., Control of the flight of a small quadrotor using gestural interface (2016)
10983 Цолов, А. Б., е-курс по Релейна защита и автоматизация (2021)
10984 Mecheva, T. A., Outlier detection in traffic data set (2022)
10985 H, A. J., Algorithm for Predicting Daily Volatility of FOREX Markets (2023)
10986 Georgieva, A. N., Investigation of best practices in building of smart homes control systems (2021)
10987 Георгиева, А. Н., ОПТИМАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ПОТОЦИ НА СВОБОДЕН ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (2023)
10988 Банкова, Д. Г., Европейските християнски ценности в съвременният образователен контекст (2004)
10989 Банкова, Д. Г., Обучението по изобразително изкуство и християнските ценности:състояние и перспективи (2004)
10990 Банкова, Д. Г., Дидактическа преценка на художествените произведения, свързани с християнските ценности (V-XII клас). (2004)
10991 Банкова, Д. Г., Аксеологически аспекти на художественото образование (2003)
10992 Банкова, Д. Г., Cristian Culture and the Process of Secularization (2003)
10993 Банкова, Д. Г., Християнските ценности и модерното изкуство- общ поглед върху съвременната култура (2003)
10994 Банкова, Д. Г., Образователни възможности на християнството в постхристиянски контекст (2002)
10995 Банкова, Д. Г., Християнската религия и изкуство в образованието на XXI век (2001)
10996 Банкова, Д. Г., Наука религия, изкуство в образователен срез (2001)
10997 Банкова, Д. Г., Православната икона и масовата култура: проблемът за сакралното в глобализиращия се свят. (2001)
10998 Konstantinov, M. M., Boneva, J., Pavloff, J., Konstantinov, S., Madamlieva, E. B., MATHEMATICS OF THE 2023 LOCAL ELECTIONS IN BULGARIA (2023)
10999 Stanev, R. H., Dzhumaliyski P., Stoychev N., Viglov, K. B., Nikolov, N. N., Polihronov N., Voltage Control Strategies for Distribution Networks with Distributed Energy Resources (2022)
11000 Nouri, A., Khadem, S., Mutule, A., Papadimitriou, C., Cabiati, M., Keane, A., Carroll, P., Stanev, R. H., Identification of Gaps and Barriers in Regulations, Standards, and Network Codes to Energy Citizen Participation in the Energy Transition (2022)