10990

Публикации
Publications

1547

Автори
Autors

10991

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
10851 Цолов, А. Б., Програмируеми логически контролери - фамилии и програмиране (2017)
10852 Димитров, К. Л., Количествен сравнителен анализ на методи за радиометрично измерване на температура (2009)
10853 Dimitrov, S. I., Square-free numbers of the form x^2+y^2+z^2+z+1 and x^2+y^2+z+1 (2023)
10854 Николов, В. Й., Тонков, Г. П., Оптимизиране на конструкцията на вал от технологичен зъбен механизъм (2014)
10855 Тонков, Г. П., Изследване на товароносимостта на цилиндрична зъбна предавка с прави зъби (2014)
10856 Тонков, Г. П., Относно механична технология за рециклиране на пластмасови отпадни продукти чрез зъбен дезинтегратор (2014)
10857 , С. Б., Тонков, Г. П., Анализ и класификация на методите за изпитване на машинни елементи - I част (2014)
10858 , С. Б., Тонков, Г. П., Анализ и класификация на методите за изпитване на машинни елементи - II част (2014)
10859 Ралев, Д. Н., Тонков, Г. П., Система за виброконтрол на търкалящи лагери и лагерни възли (2014)
10860 Тонков, Г. П., Проектиране на ремъчни предавки. Сравнителен анализ на технологичните им възможности при еднакви условия на работа. Част II - Методика за проектиране на ремъчна предавка с клинов ремък (2013)
10861 Тонков, Г. П., Ралев, Д. Н., Сравнителен анализ при проектиране на ремъчни предавки с клинов, зъбен и плосък ремък (2013)
10862 Тонков, Г. П., Ралев, Д. Н., Кавалджиев, С. Й., Генериране на зъбногребенна предавка с пиньон-цилиндрично зъбно колело и корона-равнинно зъбно колело (2013)
10863 Ivanov, V., Ivanova, S., Tonkov, G. P., Urum, G., Perspective directions of mechanical power transmission research (2022)
10864 Тонков, Г. П., Тонкова, Г. З., Проектиране на механична система вал-маси в средата на MitCalc (2018)
10865 Тонков, Г. П., Тонкова, Г. З., Използване на Inventor при проектиране на експериментален стенд за изпитване на валове (2018)
10866 Тонкова, Г. З., Цветков, К. Х., Тонков, Г. П., Избор и анализ на специализиран софтуер за изследване на състоянието на силово натоварени елементи в конструкцията на машините (2017)
10867 Тонков, Г. П., Тонкова, Г. З., Изследване на якостно-деформационното състояние на силово натоварен вал в софтуерната среда на Inventor (2017)
10868 Тотев, В. В., A Model Based Comparison on the Efficiency of Electric Vehicles to Conventional Vehicles (2023)
10869 Тонков, Г. П., Гочева, К. Й., Красенов, Е., Тонкова, Г. З., Автоматизиране на процеса на проектиране на машинни елементи и механични предавки с CAD системите MITcalk и Autodesk Inventor. I част - Общи положения при пресмятането и проектирането на машинни елементи с MITCalk и Autodesk Inventor (2010)
10870 Tonkov, G. P., Teofilova, M. A., Tonkova, G. Z., PLM-Technologies-correct lanning an governance of industrial production, economics, ecology and business (2009)
10871 Tonkov, G. P., Teofilova, M. A., Tonkova, G. Z., Software and management in CAD technologies of production systems and related information-management processes (2009)
10872 Сезонов, С. Й., Тонков, Г. П., Конструктивни особености на центробежно-ролкова мелница (2021)
10873 Тонков, Г. П., Сезонов, С. Й., Симулационни изпитвания на динамично натоварена центробежно-ролкова мелница (2021)
10874 Тонков, Г. П., Проектиране на цилиндрични зъбни предавки в софтуерната среда на Autodesk Inventor (2016)
10875 Тонков, Г. П., Проектиране на конусни зъбни предавки в софтуерната среда на Autodesk Inventor (2016)
10876 Тонков, Г. П., Проектиране на червячни предавки в софтуерната среда на Autodessk Inventor (2016)
10877 Тонков, Г. П., Теоретични аспекти на зъбни предавки с малък брой зъби за реализиране на технологични процеси - I част (2019)
10878 Тонков, Г. П., Теоретични аспекти на зъбни предавки с малък брой зъби за реализиране на технологични процеси - II част (2019)
10879 Тонков, Г. П., Същност и особености при сачмено-винтовите двойки Изчисляване и избор на сачмено-винтова двойка (2015)
10880 Тонков, Г. П., Аналитично определяне на геометричните параметри и качествените показатели на технологични зъбни механизми с успоредни оси (2016)
10881 Тонков, Г. П., Ангелов, А. Т., Компютърно проектиране на зъбни механизми за технологични процеси (2016)
10882 Тонков, Г. П., Николов, В. Й., Геометричен синтез на технологични зъбни предавки със спрегнати контактни повърхнини (2016)
10883 Тонков, Г. П., Гочева, К. Й., Относно развитието на зъбните механизми и приложението им в техниката (2016)
10884 Tzenov, G. T., Andonov, S. A., Mladenov, V. M., Стилиян Иванов Георгиев., Biosignal measurements for Neurophysiological tests aimed to determine new beverage responses. (2022)
10885 Цонева, М. М., Георгиев, С. Г., Кинетостатичен модел на газоразпределителен механизъм от двигател с вътрешно горене в средата на програмен продукт MATLAB (2024)
10886 Lothary, D. d., Tomov, P. K., Dimitrov, L. V., Combination of an ERP System with Other Technological Approaches to Increase Sustainability in Discrete Manufacturing (2023)
10887 Пеев, И. И., Преподаване и учене на български език за чужденци през българската култура и изкуство като елемент на педагогическата интеаркция и методология (2023)
10888 Стоименов Н.И., Dimitrov, L. V., Karastoyanov D. N., Georgieva, V. K., Klochkov, L. T., Experimental study of furnace temperature for metallization of polypropylene, Part II. Temperature differences analysis in heating unit for silver metallization of polypropylene (2016)
10889 Стоименов н. И., Dimitrov, L. V., Карастоянов Д. Н., Georgieva, V. K., Klochkov, L. T., Experimental study of furnace temperature for metallization of polypropylene, Part III. Temperature differences analysis in heating unit set for zinc (2016)
10890 Малаков, И. К., Алгоритъм за синтезиране на матрица на приложимост при оптимизация на размерните редове на технически средства за автоматизация на леярското производство (2020)
10891 Тонков, Г. П., Ралев, Д. Н., Хинков, А., Пособие за проектиране на машинни елементи (2012)
10892 Хинков, А., Тонков, Г. П., Ралев, Д. Н., Проектиране на двустъпален цилиндричен редуктор с MITCalc (2012)
10893 Atanassov K.T., Tsvetkov, R. T., New intuitionistic fuzzy operations, operators and topological structures (2023)
10894 Mavrov, Deyan., Atanassova, Vassia., Bureva, Veselina., Roeva, Olympia., Vassilev, Peter., Tsvetkov, R. T., Zoteva, Dafina., Sotirova, Evdokia., Atanassov, Krassimir., Alexandrov, Alexander., Tsakov, Hristo., Application of Game Method for Modelling and Temporal Intuitionistic Fuzzy Pairs to the Forest Fire Spread in the Presence of Strong Wind (2022)
10895 Marinov, Evgeniy., Tsvetkov, R. T., Vassilev, Peter., Intuitionistic fuzzy inclusion indicator of intuitionistic fuzzy sets (2016)
10896 Castillo, Oscar., Melin, Patricia., Tsvetkov, R. T., Atanassov, Krassimir T., Short remark on fuzzy sets, interval type-2 fuzzy sets, general type-2 fuzzy sets and intuitionistic fuzzy sets (2015)
10897 Hinkov, A. O., Tonkov, G. P., About the independent sets of periodically meshing teeth in gear drives Part II (2013)
10898 Tonkov, G. P., Hinkov, A. O., About the independent sets of periodically meshing teeth in gear drives Part I (2013)
10899 Тонков, Г. П., Определяне на коефициента на относително плъзгане в дезинтегриращ зъбен механизъм. І част – Обща постановка при аналитичното определяне на коефициента на относително плъзгане между контактните повърхнини при зъбно зацепване (2010)
10900 Абаджиев, В. И., Тонков, Г. П., Върху синтеза на дезинтегриращ зъбен механизъм (2009)