9200

Публикации
Publications

1412

Автори
Autors

9201

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
9051 Данева, М. Й., Оптимизиране на процеса за привличане и приобщаване на деца и ученици – билингви в училище (2022)
9052 T, M. I., K, V. G., D, I. D., Analysis of the methods for price regulation of network tariffs and the price of balancing energy in the Republic of Bulgaria (2022)
9053 Draganova Zlateva, I. D., Kolev, V. G., Dilkov, P. D., Hydro Energy Use Of The Water Potential Of The Danube River (2022)
9054 Vasilev, Kamen., Колев, В. Г., Драганова-Златева, И. Д., Concept for building and managing a national infrastructure of charging stations for electric cars near substations, part of the electricity transmission network of Bulgaria (2022)
9055 Vasileva, Margreta., Драганова-Златева, И. Д., Zafiroska, Neli., Results of simulation modeling of an insulation system with the development of a partial discharge in the volume of a solid dielectric (2022)
9056 Пенева, Г. П., Петкова, И-М., Юмеров, Н., Технологични и икономически аспекти на Индустрия 4.0. (2020)
9057 Milanov, K. G., Slavkova, M. D., Miltchev, R. I., Study of Buck Converter under Supply Voltage Variations (2022)
9058 Slavkova, M. D., Miltchev, R. I., Milanov, K. G., Computer-Aided Design of Current Transformer for Power Electronics Converters with Voltage Feedback (2022)
9059 Slavkova, M. D., Milanov, K. G., Analytical Model for Thermal Analysis of Toroidal Chokes and Transformers (2022)
9060 Пенева, Г. П., Андреев, О. Д., Анализ и оценка на удовлетвореността на изискванията към малките и средните предприятия(МСП) за внедряването на Industry 4.0. (2020)
9061 Славкова, М. Д., Специфични приложения на тороидални лентови магнитопроводи от аморфни и нанокристални магнитно меки сплави (2022)
9062 Пенева, Г. П., Методически подход за оценка на организационната зрелост на българските МСП за внедряване на Industry 4.0. (2021)
9063 Даскалов, Х. Ю., Пенева, Г. П., Колева, Н. В., Инженерно образование за нуждите на споделената икономика – управление и бизнес модели на софтуерни проекти. (2021)
9064 Юмеров, Н., Пенева, Г. П., Колева, Н. В., Якимов, В. В., Проблеми на дистанционното обучение във висшето образование. (2021)
9065 Даскалов, Х. Ю., Пенева, Г. П., Резидентски модел за развитие на предприемачески нагласи и мениджърски умения в млади творци от различни креативни индустрии. (2022)
9066 Пенева, Г. П., Петкова, И-М., Предимства и недостатъци на концепцията “Plug & Produce” в индустриалните предприятия. (2022)
9067 Yousef, Y. H., Stoilova, S., Peneva, G. P., Self-Managed Work Teams as a Key Success Factor for the Project (the Case of Agile). (2022)
9068 Димитрова, М. И., Ролята на мотивацията в самостоятелната работа на студентите при педагогическата им подготовка (2021)
9069 Димитрова, М. И., Аспекти на изследователската дейност на студентите педагози в контекста на съвременната образователна среда (2022)
9070 Ангелова, К. Н., Текучеството в организациите и връзката му с кариерното развитие на сътрудниците (2018)
9071 Ангелова, К. Н., Противоепидемичните мерки през 2020/21 г в България – как реагират фирми от различни икономически сектори (2021)
9072 Недялков, Л., Андреев, О. Д., Даков, И. С., Принципите на производствената система на Тойота за осигуряване на високо качество на продукцията (2017)
9073 Андреев, О. Д., Недялков, Л., Даков, И. С., Внедряване на система за тотална производителна поддръжка в българско индустриално предприятие (2018)
9074 Андреев, О. Д., Недялков, Л., Колева, Н. В., Персоналът на Тойота – основна движеща сила на успеха на Тойота (2020)
9075 Andreev, O. D., Yaser, T., Critical Success Factors for Applying Agile Methodology in Software Development Projects (Theoretical Study) (2021)
9076 Andreev, O. D., Yaser, T., Software Development Projects Success and Failure Factors (2021)
9077 Цветков, К., Андреев, О. Д., Производственият ад на „Тесла“ (2021)
9078 Al Karmadi, K., Andreev, O. D., Investigating Operations and Food Priority at Automated Container Terminal (2022)
9079 Бабамова-Ценова, В., Андреев, О. Д., Оптимизация на загубите от неправомерно включване на електрически консуматори с автоматизирана детекция (2022)
9080 Стоянов, А. С., Андреев, О. Д., Анализ на приложимостта на различни технологии за рециклиране на полимери чрез процеса пиролиза и комбинацията им с технологии за постигане на минимален ефект върху околната среда (2022)
9081 Al Karmadi, K. K., Andreev, O. D., Increasing Efficiency of Direct Delivery at Automated Container Terminal (2022)
9082 Andreev, O. D., AlKarmadi, K. K., Smart Traffic Management at Automated Container Terminal (2022)
9083 Andreev, O. D., Yaser, T. H., Critical Success Factors for Applying Agile Methodology in Software Development Projects (Theoretical Study) – Extended (2022)
9084 ., РОЛЯТА НА ЛИЧНОСТНИЯ ПРОФИЛ ПРИ РЪКОВОДНАТА ФУНКЦИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО (2022)
9085 ., ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА Е-УПРАВЛЕНИЕ В АДМИНИСТРАТИВНИ ОРГАНИЗАЦИИ (2022)
9086 Борисова, С. В., Тоскина T., Усъвършенстване на политиката по подбор на персонал в индустриалното предприятие при разширяване на дейността (2022)
9087 Борисова, С. В., Тоскина Й., Съвременният мениджмънт, като необходима предпоставка за превенция на безопасността и живота на хората (2022)
9088 Dimitrova, R. v., Artificial Intelligence in Content Moderation – Legal Challenges and EU Legal Framework (2022)
9089 Dimitrova, R. V., Criminal Liability Associated with Artificial Intelligence Entities under the Bulgarian Criminal Law (2022)
9090 Димитрова, Р. В., СПОРАЗУМЕНИЯТА ЗА ОТЛАГАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРЕСЛЕДВАНЕ – ПОСТИГНАХА ЛИ УСПЕХ В ЕВРОПА? (2022)
9091 Ценова, З. И., Намиране на приблизително решение за неавтономна динамична система чрез директно използване на симптотичен метод към интеграл на енергията (2022)
9092 Ценова, З. И., Приложение на метода на малкия параметър към интегралът на енергията в автономна осцилираща состема (2022)
9093 Kostov, K. V., MONITORING AND ANALYSIS OF CLIMATE DATA FOR THE REGION OF THE TOWN (2022)
9094 Glavev, V. V., Software architecture of administrative information system oriented to complex administrative services (one stop shop) (2022)
9095 Христова, З. З., Андреев, О. Д., Пенева, Г. П., Изследване и анализ на факторите за успешно внедряване на лийн прозиводство в българските малки, микро и средни производствени предприятия (2022)
9096 Hristova, Z. Z., Andreev, O. D., Peneva, G. P., Research and Analysis of the Factors for Successful Implementation of Lean Production in Bulgarian Micro, Small and Medium-Sized Manufacturing Enterprises (2022)
9097 Костов, К. В., Експериментална уредба за изследване коефициента на топлопредаване при движение на въздух в канал с кръгло напречно сечение (2019)
9098 Petkov, A. B., Data Exploration of Historical and Cultural Content in an Interactive Web Based System with Geolocation (2021)
9099 Petkov, A. B., A Heuristic Approach to Merging Spatial Datasets of the Bulgarian Cultural and Historic Heritage (2022)
9100 Ninov, A. P., Dynamic Code Generation for CRUD Operations in Web Development (2021)