9676

Публикации
Publications

1454

Автори
Autors

9677

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
9051 Данева, М. Й., Николова, М. К., РОЛЯТА НА ИНОВАЦИИТЕ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ (2022)
9052 Данева, М. Й., Кратък обзор на гражданското образование в Белгия (2022)
9053 Zagorski, M. H., Sofronov, Y. P., Ivanova-Mutafchieva, D. I., Dimova, K. D., Investigation of Different FDM/FFF 3D Printing Methods for Improving the Surface Quality of 3D Printed Parts (2022)
9054 Николова, М. К., Станева Р. Д., Конфликтно взаимодействие в конфигурацията „учител-учител“ (2022)
9055 Николова, М. К., Стилове за разрешаване на конфликти между ученици от пети – седми клас (2022)
9056 Николай Тончев., Галя М. Илиева., Величко Мачев., Загорски, М. Х., Методика за проектиране параметрите на технологичен режим на азотиране по отношение на относителната износоустойчивост на топлоустойчиви стомани (2022)
9057 Данева, М. Й., Николова, М. К., Аспект на приобщаващия образователен процес в детската градина в България (2022)
9058 Sofronov, Y. P., Zagorski, M. H., Todorov, G. D., Gavrilov, T. T., Approach for reverse engineering of complex geometry components (2019)
9059 Nakov, G. N., Trajkovska B., Atanasova-Pancevska N., Daniloski D., Ivanova, N. V., Lučan Čolić M., Jukić M., Lukinac J., The Influence of the Addition of Hemp Press Cake Flour on the Properties of Bovine and Ovine Yoghurts (2022)
9060 Николова, М. К., Данева, М. Й., Детерминиращата роля на природата в развитието на детската психика (2022)
9061 Данева, М. Й., Николова, М. К., Занимания за обогатяване на речта на децата в детската градина (2022)
9062 BLANUSA, V B., Sovilj-Nikic, S S-N., SOVILJ, B S., Kandeva, M. K., KALITCHIN, Zh. K., Gavanski, D G., Influence of different types of substrate on the risk of injury in the working environment (2022)
9063 Николова, М. К., Данева, М. Й., Изграждане на педагогическа компетентност (2022)
9064 Симеонова-Ингилизова, М. Д., Николова, М. К., Данева, М. Й., Изпитният стрес – фактор за успеваемостта на студентите на държавен изпит (2022)
9065 Данева, М. Й., Николова, М. К., Кратък обзор на здравното и екологичното образование в Испания (2022)
9066 Данева, М. Й., Николова, М. К., Кратък обзор на здравното и екологичното образование в Германия (2022)
9067 Данева, М. Й., Николова, М. К., Кратък обзор на здравното и екологичното образование в Канада (2022)
9068 Димитрова, М. И., Изследователската дейност на студентите – приоритетна област за висшето образование (2022)
9069 Dimitrova, M. I., Constructivist approach and research skills, European Journal of Humanities and Social Sciences (2022)
9070 Димитрова, М. И., Професионални умения на младия учител (2022)
9071 Симеонова-Ингилизова, М. Д., АКАДЕМИЧНИЯТ СТРЕС ПРИ ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ ИНЖЕНЕРНИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ (2022)
9072 Lazarov, V. D., Kanchev, H. C., D. Lu., B. François., Smart monitoring of a microgrid including gas turbines and a dispatched PV-based active generator for energy management and emissions reduction (2010)
9073 Дунков М., Димитрова, В. К., Димитров, В. П., Подход при проектиране на специализиран кондукторен модул (2022)
9074 Здравчева Г., Димитров, В. П., Димитрова, В. К., Сравнителен анализ на експериментални образци за твърдо анодиране и хромиране (2022)
9075 Данева, М. Й., Кратък обзор на гражданското образование в Германия и Канада (2022)
9076 Христов, А. Х., Особености на комуникацията в учебния процес в областта на икономиката във висшите училища (2022)
9077 Kostadinov, A. N., Mihov G. S., Reconfigurability - A new feature of the hardware (2004)
9078 Kouzaev G. A., Kostadinov, A. N., Predicate gates, components and a processor for spatial logic (2010)
9079 Philipova N., Georgiev N., Ganchev, D. S., Lalov D., Bryaskova R., PORPHYRINE/SILVER NANOPARTICLES BASED PHOTOACTIVE ANTIBACTERIAL COATINGS (2023)
9080 Gospodinova, E. G., EXPLORING THE POSSIBILITY OF IMPROVING THE DESIGN OF A FUEL LEVEL MEASURING DEVICE USING A COMPENSATING SENSOR (2022)
9081 Gospodinova, E. G., Methods and Models for Building an Interface for Digital Information Infrastructure Smart Gallery (2022)
9082 Gospodinova, E. G., Mathematical Model, Development of Algorithms and Measurement of Parameters of Objects in Monitoring Systems for Protection of Cultural Heritage (2022)
9083 Райков, К. В., Особености и приоритетни направления при изграждане на интелигентните електрически мрежи. (2022)
9084 Тенева, М. И., Бобева, С. Д., Професионално значими качества и умения на съдебните автотехнически експерти (2022)
9085 Popov, G. I., Popova, A. P., Application of System Diversity for Increasing Security and Reliability of Distributed Systems (2022)
9086 Todorov, G. D., Sofronov, Y. P., Gavrilov, T. T., Romanov, B. G., New product development and production in extremely short terms - Safety goggles (2022)
9087 Райков, К. В., Електромагнитна обстановка на електроенергийни обекти (2022)
9088 Райков, К. В., Подобряване на енергийната ефективност в битовия сектор (2022)
9089 Todorov, T. T., Romanov, B. G., Sofronov, Y. P., Design and simulation of mould tools with conformal cooling system based on multi-shot moulding technology (2022)
9090 Galeva H., Uzunov T., Sofronov, Y. P., Todorov, G. D., Accuracy comparison of intraoral versus laboratory scanners used in the contemporary dental practice (2022)
9091 Амбарев, К. М., Керанов Д.К., КОНВЕРТИРАНЕ НА БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ ЗА РАБОТА С ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ (2022)
9092 Sofronov, Y. P., Dimova, K. D., Developing a Methodology for Design of Patient-Specific Plate Type Implants and Defining the Relative Deformation of the Implant (2022)
9093 Костадинка Георгиева Георгиева., Николова, М. К., Усвояване на знания и формиране н умения чрез разработване на групов проект в часовете по информационни технологии (2022)
9094 Ivanova, M. S., Trifonova I V., Bogdanova G T., Privacy Preservation in eLearning: Exploration and Analysis (2022)
9095 Kostov, K. V., Analysis and assessment of risk in the implementation of a cogeneration installation at a livestock farm (2022)
9096 Йорданов Красимир., Sustainable Finance Solutions Key Points for Promoting Sustainable Finance (2022)
9097 M. S. Dimitrijevic., Christova, M. D., Stark Broadening of Al IV Spectral Lines (2023)
9098 Jukić M., Šumanovac F., Nakov, G. N., Šimić G., Koceva Komlenić D., Ivanova, N. V., Lukinac J., Application of the Falling Number Method in the Evaluation of the α-Amylase Activity of Malt Flour (2023)
9099 Boycheva, S. V., Zgureva-Filipova, D. M., Katerina Lazarova., Marina Vasileva., Tsvetanka Babeva., Coal Fly Ash Zeolites—From Synthesis to Application in Acetone Optical Detection (2022)
9100 Данева, М. Й., Оптимизиране на процеса за привличане и приобщаване на деца и ученици – билингви в училище (2022)