11036

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11037

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
9151 Данева, М. Й., Николова, М. К., Кратък обзор на здравното и екологичното образование в Испания (2022)
9152 Данева, М. Й., Николова, М. К., Кратък обзор на здравното и екологичното образование в Германия (2022)
9153 Данева, М. Й., Николова, М. К., Кратък обзор на здравното и екологичното образование в Канада (2022)
9154 Димитрова, М. И., Изследователската дейност на студентите – приоритетна област за висшето образование (2022)
9155 Dimitrova, M. I., Constructivist approach and research skills, European Journal of Humanities and Social Sciences (2022)
9156 Димитрова, М. И., Професионални умения на младия учител (2022)
9157 Симеонова-Ингилизова, М. Д., АКАДЕМИЧНИЯТ СТРЕС ПРИ ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ ИНЖЕНЕРНИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ (2022)
9158 Lazarov, V. D., Kanchev, H. C., D. Lu., B. François., Smart monitoring of a microgrid including gas turbines and a dispatched PV-based active generator for energy management and emissions reduction (2010)
9159 Божериков, С. В., Димитров, В. П., Йорданова Н., КОНСТРУИРАНЕ НА ФРЕЗОВА 4-ОСНА CNC МАШИНА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ДРЕБНОГАБАРИТНИ ДЕТАЙЛИ (2019)
9160 Дунков М., Димитрова, В. К., Димитров, В. П., Подход при проектиране на специализиран кондукторен модул (2022)
9161 Здравчева Г., Димитров, В. П., Димитрова, В. К., Сравнителен анализ на експериментални образци за твърдо анодиране и хромиране (2022)
9162 Данева, М. Й., Кратък обзор на гражданското образование в Германия и Канада (2022)
9163 Христов, А. Х., Особености на комуникацията в учебния процес в областта на икономиката във висшите училища (2022)
9164 Kostadinov, A. N., Mihov G. S., Reconfigurability - A new feature of the hardware (2004)
9165 Kouzaev G. A., Kostadinov, A. N., Predicate gates, components and a processor for spatial logic (2010)
9166 Philipova N., Georgiev N., Ganchev, D. S., Lalov D., Bryaskova R., PORPHYRINE/SILVER NANOPARTICLES BASED PHOTOACTIVE ANTIBACTERIAL COATINGS (2023)
9167 Gospodinova, E. G., EXPLORING THE POSSIBILITY OF IMPROVING THE DESIGN OF A FUEL LEVEL MEASURING DEVICE USING A COMPENSATING SENSOR (2022)
9168 Gospodinova, E. G., Methods and Models for Building an Interface for Digital Information Infrastructure Smart Gallery (2022)
9169 Gospodinova, E. G., Mathematical Model, Development of Algorithms and Measurement of Parameters of Objects in Monitoring Systems for Protection of Cultural Heritage (2022)
9170 Райков, К. В., Особености и приоритетни направления при изграждане на интелигентните електрически мрежи. (2022)
9171 Тенева, М. И., Бобева, С. Д., Професионално значими качества и умения на съдебните автотехнически експерти (2022)
9172 Popov, G. I., Popova, A. P., Application of System Diversity for Increasing Security and Reliability of Distributed Systems (2022)
9173 Todorov, G. D., Sofronov, Y. P., Gavrilov, T. T., Romanov, B. G., New product development and production in extremely short terms - Safety goggles (2022)
9174 Райков, К. В., Електромагнитна обстановка на електроенергийни обекти (2022)
9175 Райков, К. В., Подобряване на енергийната ефективност в битовия сектор (2022)
9176 Todorov, T. T., Romanov, B. G., Sofronov, Y. P., Design and simulation of mould tools with conformal cooling system based on multi-shot moulding technology (2022)
9177 Galeva H., Uzunov T., Sofronov, Y. P., Todorov, G. D., Accuracy comparison of intraoral versus laboratory scanners used in the contemporary dental practice (2022)
9178 Амбарев, К. М., Керанов Д.К., КОНВЕРТИРАНЕ НА БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ ЗА РАБОТА С ВТЕЧНЕН НЕФТЕН ГАЗ (2022)
9179 Sofronov, Y. P., Dimova, K. D., Developing a Methodology for Design of Patient-Specific Plate Type Implants and Defining the Relative Deformation of the Implant (2022)
9180 VanyaGeorgieva, V. G., Габлиела Коцева., Станислав Гьошев., Investigation of Tribological Parameters of 3D Printed Samples (2023)
9181 Андонова-Вакарелска, Т. А., Основи на инженерната графика (2023)
9182 Костадинка Георгиева Георгиева., Николова, М. К., Усвояване на знания и формиране н умения чрез разработване на групов проект в часовете по информационни технологии (2022)
9183 Ivanova, M. S., Trifonova I V., Bogdanova G T., Privacy Preservation in eLearning: Exploration and Analysis (2022)
9184 Kostov, K. V., Analysis and assessment of risk in the implementation of a cogeneration installation at a livestock farm (2022)
9185 Йорданов Красимир., Sustainable Finance Solutions Key Points for Promoting Sustainable Finance (2022)
9186 M. S. Dimitrijevic., Christova, M. D., Stark Broadening of Al IV Spectral Lines (2023)
9187 Jukić M., Šumanovac F., Nakov, G. N., Šimić G., Koceva Komlenić D., Ivanova, N. V., Lukinac J., Application of the Falling Number Method in the Evaluation of the α-Amylase Activity of Malt Flour (2023)
9188 Boycheva, S. V., Zgureva-Filipova, D. M., Katerina Lazarova., Marina Vasileva., Tsvetanka Babeva., Coal Fly Ash Zeolites—From Synthesis to Application in Acetone Optical Detection (2022)
9189 Данева, М. Й., Оптимизиране на процеса за привличане и приобщаване на деца и ученици – билингви в училище (2022)
9190 T, M. I., K, V. G., D, I. D., Analysis of the methods for price regulation of network tariffs and the price of balancing energy in the Republic of Bulgaria (2022)
9191 Draganova Zlateva, I. D., Kolev, V. G., Dilkov, P. D., Hydro Energy Use Of The Water Potential Of The Danube River (2022)
9192 Vasilev, Kamen., Колев, В. Г., Драганова-Златева, И. Д., Concept for building and managing a national infrastructure of charging stations for electric cars near substations, part of the electricity transmission network of Bulgaria (2022)
9193 Vasileva, Margreta., Драганова-Златева, И. Д., Zafiroska, Neli., Results of simulation modeling of an insulation system with the development of a partial discharge in the volume of a solid dielectric (2022)
9194 Пенева, Г. П., Петкова, И-М., Юмеров, Н., Технологични и икономически аспекти на Индустрия 4.0. (2020)
9195 Milanov, K. G., Slavkova, M. D., Miltchev, R. I., Study of Buck Converter under Supply Voltage Variations (2022)
9196 Slavkova, M. D., Miltchev, R. I., Milanov, K. G., Computer-Aided Design of Current Transformer for Power Electronics Converters with Voltage Feedback (2022)
9197 Slavkova, M. D., Milanov, K. G., Analytical Model for Thermal Analysis of Toroidal Chokes and Transformers (2022)
9198 Пенева, Г. П., Андреев, О. Д., Анализ и оценка на удовлетвореността на изискванията към малките и средните предприятия(МСП) за внедряването на Industry 4.0. (2020)
9199 Славкова, М. Д., Специфични приложения на тороидални лентови магнитопроводи от аморфни и нанокристални магнитно меки сплави (2022)
9200 Пенева, Г. П., Методически подход за оценка на организационната зрелост на българските МСП за внедряване на Industry 4.0. (2021)