9523

Публикации
Publications

1435

Автори
Autors

9524

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
9151 Гераскова, О. Д., Управление на конфликтите (2023)
9152 Гераскова, О. Д., Икономика и мениджмънт (2023)
9153 Илиева-Михайлова, Б. П., Оценяване на съответствието на плавателни съдове предназначени за отдих (2022)
9154 Dinev, G. G., Malakov, I. K., Dotsev, D. A., CAD Optimal Design, Dokumentation and Automated Assembly of Mechanical Product (2012)
9155 Bozhilov, I. B., Tonchev K., Manolova, A. H., Petkova, R. R., 3D Human Body Models Compression and Decompression Algorithm Based on Graph Convolutional Networks for Holographic communication (2022)
9156 Tsankova, Y. V., Manolova, A. H., Holographic Telepresence in Knowledge Transfer-Potential and Challenges in the Implementation (2022)
9157 Nenov L., Zlatanov I., Manolova, A. H., Network tool for hybrid analysis with External and Internal Scanning for Vulnerability Assessment of Network Nodes (2022)
9158 Malakov, I. K., Zaharinov, V. V., Nikolov, S. N., Dimitrova, R. K., Stambolov, G. S., Determining the influence of Model parameters on the choosing of an optimal Size Range of pneumatically actuated linear Modules for sprayer Robots (2022)
9159 Malakov, I. K., Zaharinov, V. V., Nikolov, S. N., Dimitrova, R. K., Stambolov, G. S., Classification of Automatic Doors (2022)
9160 Angelov, G. V., Spasova, M. L., Garistov, V., Nikolov, D. N., Ruskova, I. N., Rusev, R. P., Gieva, E. E., Radonov, R. I., Georgiev, Y., Ghosh, S., Khan, M. B., Compact Model of JNT for Air-Pollution Sensor (2023)
9161 Delibozov, N. G., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Verilog-A Modeling and Analyzing of Piezoresistors Connected into Wheatstone bridge and used in MEMS Device Processing (2014)
9162 1. Vita, V., Fotis, G., Chobanov, V. Y., Pavlatos, C., Mladenov, V. M., Predictive Maintenance for Distribution System Operators in Increasing Transformers’ Reliability (2023)
9163 MILAN S. DIMITRIJEVIĆ., Christova, M. D., CRISTINA YUBERO., SYLVIE SAHAL-BRÉCHOT., STARK BROADENING OF Fe XXV LINES FOR NEUTRON STARS AND THEIR ENVIRONMENT INVESTIGATIONS (2023)
9164 Christova, M. D., MILAN S. DIMITRIJEVIĆ., SYLVIE SAHAL-BRÉCHOT., ANALYSIS OF CALCULATED STARK BROADENING PARAMETERS OF SINGLY IONIZED SILICON LINES (2023)
9165 Дахтерова, Д. С., Николова, И. Д., Проектиране на електромеханични модули с диференциални зъбни механизми (2023)
9166 Амбарев, К. М., Танева, С. П., Изследване влиянието на надлъжния наклон на пътя върху максималната скорост на движение на лек автомобил (2023)
9167 Райчев, Р. П., Делова, И. Л., СОФТУЕРНО ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ПУКНАТИНОУСТОЙЧИВОСТ ПРИ СТАНДАРТНИ ОБРАЗЦИ, ПОДЛОЖЕНИ НА УДАРНО НАТОВАРВАНЕ (2023)
9168 Делова, И. Л., Райчев, Р. П., СОФТУЕРНО ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ПУКНАТИНОУСТОЙЧИВОСТ ПРИ СТАНДАРТНИ ОБРАЗЦИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ЦИКЛИЧНО НАТОВАРВАНЕ. (2023)
9169 Филипова-Петракиева, С. К., Георгиева-Таскова, Г. В., Иванов, З. А., Влияние на промяната на захранващото напрежение върху светлинния поток на разрядните лампи (2012)
9170 Филипова-Петракиева, С. К., Иванов, З. А., Георгиева-Таскова, Г. В., Възможности за аналитично представяне на електрическите и светлотехническите показатели на разрядни лампи в зависимост от захранващото напрежение (2015)
9171 Иванова, М. Д., УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКАТА СИСТЕМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА В УСЛОВИЯТА НА ДЪРЖАВНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ (2022)
9172 Димитров Г., Танева, С. П., Пенчев, С. И., Амбарев, К. М., Якостно пресмятане и честотен анализ на носач от окачване тип "Макферсон" (2023)
9173 Амбарев, К. М., Танева, С. П., Изследване влиянието на пътните съпротивления върху икономичните показатели на лек автомобил (2023)
9174 Дечкова, С. В., Влияние на еластичните характеристики на гумите върху комфорта на возене в автомобила (2023)
9175 Kostov, K. V., Krystev, N. Y., Denev, I. N., Application of infrared thermography, for analysis of heat losses, in different ways of placement the thermal insulation of buildings (2021)
9176 Стоянов, Д. Г., Граменова, М. В., Testland: VII. Кинематика на праволинейно движение на тяло (2023)
9177 Танева, С. П., Амбарев, К. М., Атанасов Хр., Температурен анализ на дисковете на двоен многодисков съединител на автомобил (2022)
9178 Angelov, G. V., Existence and Uniqueness of a Periodic Solution of 3-Conductor Transmission Line System with Nonlinear Resistive Loads (2022)
9179 Minkov, D. A., Nedelchev L., Angelov, G. V., Marquez E., Blagoeva B., Mateev G., Nazarova D., Hybrid Dispersion Model Characterization of PAZO Azopolymer Thin Films over the Entire Transmittance Spectrum Measured in the UV/VIS/NIR Spectral Region (2022)
9180 Tsochev, G. R., KristinaKostadinova Popova., Stankov, I. S., A COMPARATIVE STUDY BY SIMULATION OF OSPF AND EIGRP ROUTING PROTOCOLS (2022)
9181 Rusev, A. N., Tsochev, G. R., Trifonov, R. I., Development of a centralized intrusion detection system using machine learning (2023)
9182 Teodor Ukov., Tsochev, G. R., MACHINE LEARNING ALGORITHM FOR INTELLIGENT BOTS IN MULTIPLAYER VIDEO GAME: A CASE STUDY (2022)
9183 Христова, М. Д., Северното сияние и поляризация на светлината (2010)
9184 Александрова, С. П., Христова, М. Д., Бележити жени във физиката (2010)
9185 Христова, М. Д., Големите научни проекти (2011)
9186 Kolev, L. V., FilipovaPetrakieva, S. K., Interval Raus criterion for stability analysis of linear systems with dependent coefficients in the characteristic polynomial (2004)
9187 Дочев, Б. А., Термичен анализ на алуминий-силициеви сплави AlSi25Cu4Cr и AlSi25Cu5Cr модифицирани с различни концентрации фосфор (2023)
9188 Дочев, Б. А., Касабов, П. П., ИЗСЛЕДВАНЕ МИКРОГЕОМЕТРИЯТА НА СПЛАВ AlSi18Cu5Mg МОДИФИЦИРАНА С РАЗЛИЧНИ КОНЦЕНТРАЦИИ БЕРИЛИЙ (2023)
9189 Стоенчев, М. Р., СИМЕТРИЧНИ ДИОФАНТОВИ УРАВНЕНИЯ И СИСТЕМИ (2021)
9190 Stoenchev, M. R., Classical Symmetric Diophantine Systems (2021)
9191 Stoenchev, M. R., Elliptic curves and Diophantine equations (2022)
9192 Е. Kaшчиева., Вл. Иванова., С. Николов., Христова, М. Д., Обучението по физика в инженерните специалности с преподаване на френски език (2003)
9193 Христова, М. Д., Спектрална диагностика на плазма поддържана от повърхнинна вълна като източник на светлина (2012)
9194 Йорданов Красимир., ВЛИЯНИЕ НА ПАНДЕМИЯТА ВЪРХУ ФОНДОВИТЕ И ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПАЗАРИ (2022)
9195 Angelova, J. S., Karov Ilija., Argilovski Aleksandar., Minovski Robert., Jovanovski Bojan., Effective bottleneck analysis through simulation: a Lean case study (2022)
9196 Ангелова, Й. С., Потенциал за растеж на индустриалните сектори в българската икономика, създаващи продукти с висока добавена стойност (2015)
9197 Angelova, J. S., Reporting of Electricity Through the Introduction of Hand Portable Terminals (2016)
9198 Angelova, J. S., Angelova J., A comparison between the prices of electricity network services to the regulated and free market (2015)
9199 Angelova, J. S., Analysis of the attractive sectors of the Bulgarian economy to create products with high added value (2015)
9200 Angelova, J. S., COST ANALYSIS AND THEIR IMPACT IN DETERMINING THE PRICE LEVEL OF ELECTRICITY (2017)