9698

Публикации
Publications

1460

Автори
Autors

9699

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
9201 Йорданов Красимир., ВЛИЯНИЕ НА ПАНДЕМИЯТА ВЪРХУ ФОНДОВИТЕ И ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПАЗАРИ (2022)
9202 Angelova, J. S., Karov Ilija., Argilovski Aleksandar., Minovski Robert., Jovanovski Bojan., Effective bottleneck analysis through simulation: a Lean case study (2022)
9203 Ангелова, Й. С., Потенциал за растеж на индустриалните сектори в българската икономика, създаващи продукти с висока добавена стойност (2015)
9204 Angelova, J. S., Reporting of Electricity Through the Introduction of Hand Portable Terminals (2016)
9205 Angelova, J. S., Angelova J., A comparison between the prices of electricity network services to the regulated and free market (2015)
9206 Angelova, J. S., Analysis of the attractive sectors of the Bulgarian economy to create products with high added value (2015)
9207 Angelova, J. S., COST ANALYSIS AND THEIR IMPACT IN DETERMINING THE PRICE LEVEL OF ELECTRICITY (2017)
9208 Angelova, J. S., FORMATION AND ANALYSIS OF REGULATED AND FREELY NEGOTIATED PRICES OF ELECTRICITY IN BULGARIA (2017)
9209 Калейчева, Ж. А., Мишев, В. П., Материалознание Част I (2022)
9210 Калейчева, Ж. А., Технология на материалите Термично обработване на метални сплави (2022)
9211 Kaleicheva, J. A., Karaguiozova, Z. K., Lyubchenko E. A., Kandeva, M. K., Mishev, V. P., Stavrev S., Composite Ni-Nanodiamond Coating Deposited by Electroless Method (2012)
9212 Kaleicheva, J. A., Structure and properties of high-speed steels after austempering (2007)
9213 Жмуд В., Димитров, Л. В., Носек Я., Системы автоматического управления. Новые концепции и структуры регуляторов (2023)
9214 Мазнички, В. Й., Сравнителен якостно-деформационен анализ на железопътна талига Y25Ls-K (2020)
9215 Mladenov, V. M., Hegt H., Roermund A., On the Stability Analysis of High Order Sigma-Delta Modulators (2003)
9216 Tsakoumis A.C., Vladov, S. S., Mladenov, V. M., Daily Load Forecasting Based on Previous Day Load (2002)
9217 Kostov, V. S., Dobrovolska, Ts., Structure Formation and Multi-layering in an Electrodeposited Copper-Antimony Alloy (2023)
9218 Yordanova, S. T., Slavov, M. N., Stoitseva-Delicheva, D. R., Design and Optimization by Genetic Algorithms of an Industrial System with an Adaptive Fuzzy PID Liquid Level Controller (2023)
9219 Ivanova, M. S., Rozeva, A. G., Ninov, A. P., Stosovic M. A., Reinforcement Learning at Design of Electronic Circuits: Review and Analysis (2022)
9220 Ангелова, Й. С., Икономика на енергетиката - II част (2014)
9221 Ангелова, Й. С., Определяне на цената на електрическата енергия (2008)
9222 Ангелова, Й. С., ПРОБЛЕМИ НА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ (2008)
9223 Ivanova, M. S., Petrova, T. S., Towards Independent Students’ Activities, Online Environment and Learning Performance: An Investigation through Synthetic Data and Artificial Neural Networks (2023)
9224 Vesselinov, K., Dimova, B. D., Experimental analysis of a method for fast durability estimation (2005)
9225 Карапетков, С. М., Узунов, Х. В., Дечкова, С. В., Димитров, К. П., Узунова М. Х., Задача на коши при механоматематично моделиране на удар между автомобили по метод на крайните елементи (2022)
9226 Андонова-Вакарелска, Т. А., Найденова, И. И., Угринов, П. У., Modeling of a mechatronic system for automating the production of biomass pellets with the apparatus of Petri nets (2022)
9227 Андонова-Вакарелска, Т. А., Определяне на основните параметри на промишлени роботи с прилагане на регресионен анализ (2022)
9228 Tsenev, V. P., AN ADDITION OF FUNCTIONALITIES IN AN INTEGRATED ROBOT COMPLEX FOR ASSEMBLING ELECTRONIC PRODUCTS OVERAL (2016)
9229 Tsenev, V. P., AUTOMATED PASSING OF SPECIAL CONTACT ELEMENTS FOR ELECTRONIC ASSEMBLY OVERAL (2016)
9230 Zahariev, Z. V., Zaharieva G. K., Peeva, K. P., Fuzzy relational equations - Min-Goguen implication (2021)
9231 Zahariev, Z. V., Zaharieva G. K., Peeva, K. G., Fuzzy relational inequalities - Min-Goguen implication (2022)
9232 Peeva, K. G., Zaharieva G. K., Zahariev, Z. V., Resolution of max−t-norm fuzzy linear system of equations in BL−algebras (2016)
9233 Павлова, Г. В., Трифонов, Р. И., Цочев, Г. Р., Проблеми на колоборативната работа на хора и роботи (2019)
9234 Tsochev, G. R., Trifonov, R. I., Some Key Strategies and Best Practice in Cloud Computing Security (2020)
9235 Trifonov, R. I., S. Manolov., Tsochev, G. R., Pavlova, G. V., Examination of the cyber threats focused on choise of adequate cyber intelligence methods (2019)
9236 Trifonov, R. I., S. Manolov., Tsochev, G. R., Pavlova, G. V., Artificial intelligence methods suitable for operational cyber-threat intelligence (2018)
9237 Trifonov, R. I., S. Manolov., R. Yoshinov., Tsochev, G. R., Nedev, S. S., Pavlova, G. V., Operational cyber threat intelligence supported by artificial intelligence methods (2018)
9238 Peeva, K. G., Zahariev, Z. V., Atanasov I. I., Software for optimization of linear objective function with fuzzy relational constraint (2008)
9239 Peeva, K. G., Zahariev, Z. V., Computing behavior of finite fuzzy machines - Algorithm and its application to reduction and minimization (2008)
9240 Zahariev, Z. V., Solving Max‐min Relational Equations. Software and Applications (2008)
9241 Zahariev, Z. V., Software Packages to Deal with Fuzzy Systems (2007)
9242 Ivanova, M. S., Petkov N., Ilieva, R. Y., Methods for Analysis of Manufacturing Process in Electronics (2023)
9243 Ivanova, M. S., Stefanov, S. G., Digital Forensics Investigation Models: Current State and Analysis (2023)
9244 Иванова, М. С., Трифонова, И. В., Техники за запазване на поверителността и техни приложения в електронното обучение (2023)
9245 Vasileva, A. L., Durakova, A., Kalaydzhiev, H., Dimitrova-Dicheva, M., Goranova, Zh., Georgiev, K. K., Whole wheat flour enriched with nectarine powder - antioxidant activity, microbiological and moisture sorption characteristics (2023)
9246 Табов ЙБ., Велчев, А. П., Стефанов СТ., Хаимов ХМ., НОВА ФОРМУЛА ЗА ЛИЦЕ НА ЧЕТИРИЪГЪЛНИК (ЧЕТИВО ЗА VII КЛАС) (2023)
9247 Yonchev, A. S., Linear programming application in optimal control of an inventory. (2022)
9248 Табов ЙБ., Велчев, А. П., Стефанов СТ., Хаимов ХМ., ФОРМУЛИ ЗА ЛИЦАТА НА НЯКОИ ВИДОВЕ МНОГОЪГЪЛНИЦИ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТИ В ТЯХ (2023)
9249 Спасов, Б. Л., ПРОУЧВАНЕ ЧЕСТОТАТА НА ТИПОВЕТЕ ТЕЛЕСНИ СТОЙКИ, НЕПРАВИЛНОТО ТЕЛОДЪРЖАНЕ , ГРЪБНАЧНИТЕ ИЗКРИВЯВАНИЯ И ПЛОСКОСТЪПИЕТО ПРИ СТУДЕНТИ ОТ ТУ СОФИЯ- ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ (2023)
9250 Терзиев, А. К., Иванов, М. П., Протоколи за лабораторни упражнения по "Механика на флуидите" (2023)