9698

Публикации
Publications

1460

Автори
Autors

9699

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
9251 Иванов М., Георгиев, К. К., Влияние на 5G върху безопасността на полетите (2022)
9252 Георгиева-Гущанова, Б. Г., Декоративни обекти от рециклирани материали (2020)
9253 Цонева, М. М., Милев, М. С., Топалова, М. Д., ГЕОМЕТРИЧЕН МОДЕЛ НА РОБОТ С ПАРАЛЕЛНА КИНЕМАТИКА (2023)
9254 Nedelchev, K. I., Gieva, E. E., Ruskova, I. N., Kralov, I. M., Georgieva T. I., MODERN PASSIVE NOISE-INSULATING BARRIERS FOR TRANSPORT ACOUSTIC NOISE – REVIEW. PART III (2022)
9255 T. G. Vladkova., A. D. Staneva., I. A. Avramova., I. A. Ivanova., Gospodinova, D. N., Fucoidan-Containing, Low-Adhesive Siloxane Coatings for Medical Applications: Inhibition of Bacterial Growth and Biofilm Development (2023)
9256 Stefanov, B. I., Photodeposition of Me/MeOx Cocatalysts on TiO2 Thin Films: Effects on Photocatalytic Activity and Quantum Efficiency (2023)
9257 Салапатева, С. Ч., Четроков, И. А., Стефанов Б. Х., Математически модел за минимизиране на празните ходове при обработване на сложни повърхнини на 3-осни фрезови машини с ЦПУ при смяна на обработвания участък (2023)
9258 Stamatovska V., Nakov, G. N., Management of apple and grape processing by-products. A review (2022)
9259 Витков, Н. Е., Ръководство по техническа безопасност (2023)
9260 Romansky, R. P., Investigation of communication parameters based on monitoring and statistical modelling (2023)
9261 Лазов, Л. Н., Ринкова Е., Вражилски, Д. Ц., Кръстанов К., ВЪРХУ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА НОСЕЩАТА КОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВНА ГРЕДА НА КОЗЛОВИ КРАН В УСЛОВИЯ НА ДИНАМИЧНО НАТОВАРВАНЕОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ (2023)
9262 Kovacheva, M. G., Pandiev, I. M., Tracking Analogue to Digital Converter Modelling using VHDL-AMS (2012)
9263 Vitkov, N. E., Environmental and Health Challenges in Battery Recycling in Bulgaria (2022)
9264 Vitkov, N. E., Energy Storage in Bulgaria - Lead Acid or Lithium - Ion Chemistry (2022)
9265 Будакова, Д. В., Василев, В. Е., Даковски Л. Г. Д., A Reinforcement Learning Algorithm for the Optimal Evacuation Route Finding from an Electrical Substation (2023)
9266 Будакова, Д. В., Василев, В. Е., Даковски Л. Г. Д., Стефанов, С. Б., Virtual Agent Behavior Modeling in Case of a Risky Situation in a Virtual Electrical Substation (2023)
9267 Gavrilov, G. M., Minkov, D. A., E Marquez., SMF Ruano., Accurate characterization of film on substrate transmitting specimens by the envelope method (2016)
9268 Gavrilov, G. M., Characterization of chalcogenide film on substrate specimens by the graphical method using accurate refractive index of the substrate (2016)
9269 Gavrilov, G. M., Minkov, D. A., Angelov, G. V., E Marquez., S Ruano., E Saugar., Further Increasing the Accuracy of Characterization of a Thin Dielectric or Semiconductor Film on a Substrate from Its Interference Transmittance Spectrum (2021)
9270 Gavrilov, G. M., Minkov, D. A., E Marquez., SMF Ruano., Advanced computer drawing envelopes of transmittance spectra of thin film specimens (2016)
9271 Gavrilov, G. M., Minkov, D. A., E Marquez., Moreno, J.M.D., Vazquez, C.G., Optimization of the graphical method of Swanepoel for characterization of thin film on substrate specimens from their transmittance spectrum (2017)
9272 Gavrilov, G. M., Minkov, D. A., E Marquez., JM Díaz., C García-Vázquez., E Blanco., JJ Ruiz-Pérez., Angelov, G. V., Optical characterization of amine-solution-processed amorphous AsS2 chalcogenide thin films by the use of transmission spectroscopy (2017)
9273 Gavrilov, G. M., Minkov, D. A., Angelov, G. V., Moreno, J.M.D., Vazquez, C.G., SMF Ruano., E Marquez., Optimisation of the envelope method for characterisation of optical thin film on substrate specimens from their normal incidence transmittance spectrum (2018)
9274 Гаврилов, Г. М., Начини за подобряване на въртящия момент на монофазни асинхронни електродвигатели (2015)
9275 Marinov, M. B., Nikolov, N. L., Dimitrov, S. V., Ganev, B. T., Nikolov, G. T., Stoyanova, Y. P., Todorov, T. S., Kochev, L. L., Linear Interval Approximation of Sensor Characteristics with Inflection Points (2023)
9276 Trifonov, R. I., Yoshinov, R., E-Government Applications for Integrated Access to Complex Data Resources Using Multi-Agent Systems (2016)
9277 Atanasov, V. T., Stoilov, D. G., Influence of the asymmetrical load on losses in low voltage network (2023)
9278 Цветкова, П. И., Проблеми и влияещи фактори при краткосрочно планиране на развитието на разпределителни електрически мрежи (2022)
9279 Slavov, T. N., Baraharska, M. B., Марковски Иван., A model-free method based on Kautz functions for dynamic measurement improvement (2023)
9280 Илчев, Х. С., Неделчева, С. И., Критерии за избор на вида на заземяването на звездния център в електрическа мрежа за средно напрежение (2020)
9281 Nedeltcheva, S. I., Ilchev, H. S., Choice Of The Type Of Grounding The Neutral In A Medium Voltage Electrical Network (2021)
9282 Неделчева, С. И., Илчев, Х. С., Методика за избор на вариант за заземяване на звездния център в разпределителни мрежи за средно напрежение. (2021)
9283 Илчев, Х. С., Защита от пренапрежения в електрически мрежи за средно напрежение, съоръжени с вакуумни прекъсвачи (2021)
9284 Илчев, Х. С., Методика за избор на нелинейни ограничители на пренапрежения в разпределителните мрежи (2021)
9285 Неделчева, С. И., Илчев, Х. С., Математичен модел за определяне на тока през нелинейните ограничители на пренапреженията. (2021)
9286 Загорски, М. Х., Милчев, Р. И., Илиев, М., Използване на CAD системи и на технологии за 3D печат за разширяване на възможностите на самоходни автономни роботизирани системи (2023)
9287 Nikolova, D. V., Vladimirov, I. H., Manolova, A. H., An Experimental Analysis of Deep Learning Models for Human Activity Recognition with Synthetic Data (2023)
9288 Tabov JB., Velchev, A. P., Alashka RM., Tsvetanov S., AN APPLICATION OF THE QUADRILATERAL’S GEOMETRY IN SOLVING COMPETITIVE PLANIMETRIC PROBLEMS (2023)
9289 Костадинова Р., Маджарова-Атанасова, К. И., Шакев, Н. Г., Христозов Д., Управление на скоростта при колаборативни роботи чрез дефиниране на работни зони и сензорна информация за осигуряване на безопасна работа (2022)
9290 Toncheva D., Atanasoska M., Marinova, M. P., Borovska, P. I., Serbe D., PREVALENCE OF RARE VARIANTS ASSOCIATED WITH MONOGENIC DISEASES IN PRE-CONTACT CARIBBEAN COMMUNITIES (2023)
9291 Toncheva D., Marinova, M. P., Chobanov T., Serbezov D., Pathogenic Variants Associated with Rare Monogenic Diseases Established in Ancient Neanderthal and Denisovan Genome-Wide Data (2023)
9292 Tonchev K., Bozhilov, I. B., Manolova, A. H., Semantic Communication System for 3D Video (2023)
9293 Шакев, Н. Г., Попов, В. Л., Хрисчев, Р. Н., Живков Л., Приложно решение за разпределено управление на производствен процес с използване на итернет мрежа (2020)
9294 Четроков, И. А., Салапатева, С. Ч., Салапатев, В. Ч., Възможност за управление на технологични процеси за механично обработване на основа дигитални модели (2023)
9295 Salapateva, S. C., Chetrokov, I. A., Stefanov B. H., Algorithm for optimization of idle tool moves when milling complex surfaces on a triaxial CNC milling machine (2023)
9296 Salapateva, S. C., Stefanov B. H., Mathematical modeling of the sequence of machining sections of complex surfaces when milling on a triaxial CNC machine tool (2023)
9297 Salapateva, S. C., Stefanov B. H., Experimental studies of an algorithm for minimizing the idle tool moves when milling complex surfaces on triaxial CNC machine tools (2023)
9298 Nenchev M. N., Deneva, M. A., Interference Wedged Structure for Remote and Purely Optical Intensity Control of a Powerful Laser Beam with a Low-Intensity Light (2022)
9299 Deneva, M. A., Nenchev M N., Utilization of Pure Glass Composite Interference Wedged Structures as Highly Efficient Light Beam Splitters (2022)
9300 Uzunov T. T., Deneva, M. A., Kazakov V., Uzuniva P., Kaimakanova N., Nenchev M. N., Effective application of suitable single pulse of Nd:doped lasers for cleaning of initial carious lesions of human teeth. Experimental study (2023)