9698

Публикации
Publications

1460

Автори
Autors

9699

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
9001 Nguyen, Cong T., Khlynov, Ruslan D., Gorbachev, Alexey A., Ryzhova, Victoria A., Yarishev, Sergey N., Konyakhin, Igor A., Djamiykov, T. S., Marinov, M. B., Determining the Focal Length of a Video Camera Using a Calibration Pattern (2022)
9002 Stefanov I. T., Arnaudov, D. D., ENERGY STORAGE CHARGING MODULE WITH DIGITAL CONTROL (2022)
9003 Касабов, П. П., Събев, С. Т., МЕТОДИКА ЗА АДАПТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И АКТИВЕН КОНТРОЛ В ПРОЦЕСА НА ФРЕЗОВАНЕ НА ПРАВОЪГАЛЕН ДЖОБ (2022)
9004 Nedelcheva, S. I., Raykov, K. V., Stability of the bearing terminals for harness conductors in overhead power lines. (2022)
9005 Raykov, K. V., Improvement of energy efficiency in distribution networks. (2022)
9006 Metodieva, I. H., Bozhkov, S. H., Neural Network A Way To Forecast The Generation Of Electricity From A Wind Turbine (2022)
9007 Metodieva, I. H., Protection against overvoltage through cathodic arrester in electrical networks (2022)
9008 Касабов, П. П., Събев, С. Т., ИЗСЛЕДВАНЕ СТАБИЛНОСТТА ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ВЪТРЕШНА РОТАЦИОННА ПОВЪРХНИНА НА СТРУГ С ЦПУ (2022)
9009 Bakardjieva J.N., Raykov, K. V., Design of a distribution Smart grid. (2022)
9010 Vasileva, E. P., Metodieva, I. H., Modeling and research an autonomous two component hybrid system (2022)
9011 Василева, Е. П., Проектиране и изследване на активен лентов филтър в PSpice среда (2022)
9012 Krystev, N. J., Petrov, I. A., Methodical sequence in modeling and simulation of burning process at gas fuel combustion (2022)
9013 Неделчева, С. И., Райков, К. В., Илчев, Х. С., Цветкова, П. И., Тестове по токове на къси съединения (2022)
9014 Dimitrova, M. I., Metodieva, I. H., Working in a MATLAB environment - a factor for the development of key competencies in students (2022)
9015 Събев, С. Т., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИНАМИЧНИЯ МОДУЛ НА ЕЛАСТИЧНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ВТВЪРДЯВАНЕ НА ПОЛИМЕРБЕТОНЕН СЪСТАВ (2022)
9016 Събев, С. Т., Бакърджиев, В. Й., ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДОЛОГИЯТА НА ТАГУЧИ ЗА АНАЛИЗ ТОЧНОСТТА НА РАЗМЕРА ПРИ 3D ПЕЧАТ (2022)
9017 Неделчева, С. И., Райков, К. В., Илчев, Х. С., Цветкова, П. И., Токове на късо съединение (2023)
9018 Николова, М. К., Данева, М. Й., Проблемът „Модулното обучение“ (2022)
9019 Ivanov, I. I., Kostov, K. V., Atanasov, K. T., Denev, I. N., Krystev, N. Y., ANALYSIS OF THE AIR EXCHANGE IN LIVESTOCK BUILDING THROUGH THE COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (2022)
9020 Атанасов, К. Т., Иванов, И. И., КРЪСТЕВ Р.Н., ЕКОЛОГИЧЕН ЕФЕКТ ОТ ЦЕЛИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ И (2023)
9021 Райков, К. В., Математичен модел за допустимия товар на паралелно работещи трансформатори при изменения в товаровия график. (2022)
9022 Николова, М. К., Данева, М. Й., Мотиви за продължаване на обучението след десети клас (2022)
9023 Velichkova, R. T., SImova, I. S., Pushkarov, M. I., Denev, I. N., Markov, D. G., Ivanov, I. I., Angelova, R. A., Production of Biochar From Wheat Straw With Muffle Furnace and Flow Reactor (2022)
9024 Kostov, K. V., Denev, I. N., Krystev, N. Y., Research of the combustion process in the initial mixing section of the injection gas burner (2022)
9025 Василева, Е. П., Сравнителен анализ на технологии за съхранение на енергия (2022)
9026 Райков, К. В., Икономия на електроенергия при изключване на един от два паралелно работещи силови трансформатори при минимален товар. (2022)
9027 Kostov, K. V., I, I. I., A, K. T., I, C. I., Kalchev St., EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE HEAT EXCHANGE COEFFICIENT OF INDUSTRIAL STEAM PIPELINES (2022)
9028 Василева, Е. П., Няголов, Д. А., Използване на логаритмичната честотна характеристика за синтез на линейна непрекъсната система (2022)
9029 Vasileva, E. P., A logical-probabilistic model for analysing the reliability of wind – diesel generator autonomous hybrid power system (2022)
9030 Пенчев, С. И., Сейзински, Д. Т., Станчев Ж., Моделиране на течението в работната част на аеродинамичната тръба УТ - 1 (2006)
9031 Данева, М. Й., Николова, М. К., Иновации и иновативни практики в образованието (2022)
9032 Данева, М. Й., Николова, М. К., Конфликтологичен аспект в учебното съдържание за студентите по педагогика (2022)
9033 Николова, М. К., Данева, М. Й., Основи на педагогиката (2022)
9034 Данева, М. Й., Николова, М. К., АСПЕКТ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ САДУ В БОЛГАРИИ (2022)
9035 Димитрова, К. Й., Изследване на система за автоматично регулиране с двупозиционен регулатор (2022)
9036 Daneva, M. Y., Nikolova, M. K., Nuri, H. H., Challenges to the development of independent work skills in the comprehensive school (2022)
9037 Gospodinova, E. A., Dimitrova, K. Y., Zhelyazkov, Y. K., Research On Communication Standard IFSF. IFSF Device Architecture Design With TCP/IP Interface (2022)
9038 Nikolova, M. K., Daneva, M. Y., Todorova S.I., WITHOUT DOWN SYNDROME AMONG ROMA PRIMARY SCHOOL STUDENTS (2022)
9039 Nikolova, M. K., Daneva, M. Y., THE PRACTICAL TRAINING OF THE TEACHERS AS A MOMENTUM ELEMENT (2022)
9040 Dimitrova, K. Y., Raikov, K. V., Gospodinova, E. A., Zhelyazkov, Y. K., DETERMINATION OF THE STARTING RESISTANCES ON A DC MOTOR (2022)
9041 Marinova, M. P., Toncheva D., Borovska, P. I., Serbezov D., Incidence of ancient variants associated with oncological diseases in modern populations (2023)
9042 Nikolova, M. K., Daneva, M. Y., The Role of Playing Games in the Professionaltraining of Teachers (2022)
9043 Петров, Н. И., Желязков, Ю. К., Димитрова, К. Й., Господинова, Е. А., ОЦЕНКА НА РИСКА И МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ (2022)
9044 Райков, К. В., Димитрова, К. Й., Желязков, Ю. К., ИЗЧИСЛЯВАНЕ СТОЙНОСТТА НА СПИРАЧЕН РЕЗИСТОР ЗА ЧЕСТОТЕН ИНВЕРТОР (2022)
9045 Димитрова, К. Й., Желязков, Ю. К., Моделиране и изследване на постояннотоков двигател (2022)
9046 Димитрова, М. И., Интерактивност и творчество в „Методика на обучението по околен свят, човек, природа и общество“ (2022)
9047 Георгиева К. Г., Данева, М. Й., ПРОБЛЕМНО-БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИE КАТО ТЕХНИКА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГРУПОВ ПРОЕКТ В ЧАСОВЕТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (2022)
9048 Stamov, G. T., Stamova Iv., Tomasiello Stefania., Spirova, C. V., Stability of Sets Criteria for Impulsive Cohen-Grossberg Delayed Neural Networks with Reaction-Diffusion Terms, published 3 December (2019)
9049 Данева, М. Й., ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ ЗА АНГАЖИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС (2022)
9050 Данева, М. Й., Николова, М. К., Симеонова-Ингилизова, М. Д., ОБОГАТЯВАЩА РЕЧЕВА КОМУНИКАЦИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА (2022)