11039

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11040

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
9101 Райков, К. В., Математичен модел за допустимия товар на паралелно работещи трансформатори при изменения в товаровия график. (2022)
9102 Николова, М. К., Данева, М. Й., Мотиви за продължаване на обучението след десети клас (2022)
9103 Velichkova, R. T., SImova, I. S., Pushkarov, M. I., Denev, I. N., Markov, D. G., Ivanov, I. I., Angelova, R. A., Production of Biochar From Wheat Straw With Muffle Furnace and Flow Reactor (2022)
9104 Kostov, K. V., Denev, I. N., Krystev, N. Y., Research of the combustion process in the initial mixing section of the injection gas burner (2022)
9105 Василева, Е. П., Сравнителен анализ на технологии за съхранение на енергия (2022)
9106 Райков, К. В., Икономия на електроенергия при изключване на един от два паралелно работещи силови трансформатори при минимален товар. (2022)
9107 Kostov, K. V., I, I. I., A, K. T., I, C. I., Kalchev St., EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE HEAT EXCHANGE COEFFICIENT OF INDUSTRIAL STEAM PIPELINES (2022)
9108 Василева, Е. П., Няголов, Д. А., Използване на логаритмичната честотна характеристика за синтез на линейна непрекъсната система (2022)
9109 Vasileva, E. P., A logical-probabilistic model for analysing the reliability of wind – diesel generator autonomous hybrid power system (2022)
9110 Пенчев, С. И., Сейзински, Д. Т., Станчев Ж., Моделиране на течението в работната част на аеродинамичната тръба УТ - 1 (2006)
9111 Данева, М. Й., Николова, М. К., Иновации и иновативни практики в образованието (2022)
9112 Данева, М. Й., Николова, М. К., Конфликтологичен аспект в учебното съдържание за студентите по педагогика (2022)
9113 Николова, М. К., Данева, М. Й., Основи на педагогиката (2022)
9114 Данева, М. Й., Николова, М. К., АСПЕКТ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ САДУ В БОЛГАРИИ (2022)
9115 Димитрова, К. Й., Изследване на система за автоматично регулиране с двупозиционен регулатор (2022)
9116 Daneva, M. Y., Nikolova, M. K., Nuri, H. H., Challenges to the development of independent work skills in the comprehensive school (2022)
9117 Gospodinova, E. A., Dimitrova, K. Y., Zhelyazkov, Y. K., Research On Communication Standard IFSF. IFSF Device Architecture Design With TCP/IP Interface (2022)
9118 Nikolova, M. K., Daneva, M. Y., Todorova S.I., WITHOUT DOWN SYNDROME AMONG ROMA PRIMARY SCHOOL STUDENTS (2022)
9119 Nikolova, M. K., Daneva, M. Y., THE PRACTICAL TRAINING OF THE TEACHERS AS A MOMENTUM ELEMENT (2022)
9120 Dimitrova, K. Y., Raikov, K. V., Gospodinova, E. A., Zhelyazkov, Y. K., DETERMINATION OF THE STARTING RESISTANCES ON A DC MOTOR (2022)
9121 Marinova, M. P., Toncheva D., Borovska, P. I., Serbezov D., Incidence of ancient variants associated with oncological diseases in modern populations (2023)
9122 Nikolova, M. K., Daneva, M. Y., The Role of Playing Games in the Professionaltraining of Teachers (2022)
9123 Петров, Н. И., Желязков, Ю. К., Димитрова, К. Й., Господинова, Е. А., ОЦЕНКА НА РИСКА И МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ (2022)
9124 Райков, К. В., Димитрова, К. Й., Желязков, Ю. К., ИЗЧИСЛЯВАНЕ СТОЙНОСТТА НА СПИРАЧЕН РЕЗИСТОР ЗА ЧЕСТОТЕН ИНВЕРТОР (2022)
9125 Димитрова, К. Й., Желязков, Ю. К., Моделиране и изследване на постояннотоков двигател (2022)
9126 Димитрова, М. И., Интерактивност и творчество в „Методика на обучението по околен свят, човек, природа и общество“ (2022)
9127 Георгиева К. Г., Данева, М. Й., ПРОБЛЕМНО-БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИE КАТО ТЕХНИКА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГРУПОВ ПРОЕКТ В ЧАСОВЕТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (2022)
9128 Stamov, G. T., Stamova Iv., Tomasiello Stefania., Spirova, C. V., Stability of Sets Criteria for Impulsive Cohen-Grossberg Delayed Neural Networks with Reaction-Diffusion Terms, published 3 December (2019)
9129 Данева, М. Й., ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ ЗА АНГАЖИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС (2022)
9130 Данева, М. Й., Николова, М. К., Симеонова-Ингилизова, М. Д., ОБОГАТЯВАЩА РЕЧЕВА КОМУНИКАЦИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА (2022)
9131 Данева, М. Й., Николова, М. К., ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ДЕТСКОМ САДУ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ И ЛИТЕРАТУРЕ (2022)
9132 Данева, М. Й., Николова, М. К., КОНФЛИКТЪТ КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ ОБЩУВАНЕТО (2022)
9133 ., Габриела Коцева., Анализ на технологичния процес използван за производство на пици от иновативни АМ и АЛ (2022)
9134 Данева, М. Й., Николова, М. К., РОЛЯТА НА ИНОВАЦИИТЕ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ (2022)
9135 Данева, М. Й., Кратък обзор на гражданското образование в Белгия (2022)
9136 Zagorski, M. H., Sofronov, Y. P., Ivanova-Mutafchieva, D. I., Dimova, K. D., Investigation of Different FDM/FFF 3D Printing Methods for Improving the Surface Quality of 3D Printed Parts (2022)
9137 Николова, М. К., Станева Р. Д., Конфликтно взаимодействие в конфигурацията „учител-учител“ (2022)
9138 Николова, М. К., Стилове за разрешаване на конфликти между ученици от пети – седми клас (2022)
9139 Николай Тончев., Галя М. Илиева., Величко Мачев., Загорски, М. Х., Методика за проектиране параметрите на технологичен режим на азотиране по отношение на относителната износоустойчивост на топлоустойчиви стомани (2022)
9140 Данева, М. Й., Николова, М. К., Аспект на приобщаващия образователен процес в детската градина в България (2022)
9141 Божериков, С. В., Цонева, М. М., ОБОБЩЕНИЕ ПО АСУРОВИ ГРУПИ НА ЗАВИСИМОСТИТЕ ЗА КИНЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА ЕЛЕМЕНТАРНИ ЛОСТОВИ МЕХАНИЗМИ С РОТАЦИОННО ЗАДВИЖВАНЕ (2015)
9142 Sofronov, Y. P., Zagorski, M. H., Todorov, G. D., Gavrilov, T. T., Approach for reverse engineering of complex geometry components (2019)
9143 Божериков, С. В., Келеведжиев П., ВЪРХУ РАЗРЕШИМОСТТА НА СИНГУЛЯРНА НАЧАЛНА ЗАДАЧА ОТ ВТОРИ РЕД (2017)
9144 Nakov, G. N., Trajkovska B., Atanasova-Pancevska N., Daniloski D., Ivanova, N. V., Lučan Čolić M., Jukić M., Lukinac J., The Influence of the Addition of Hemp Press Cake Flour on the Properties of Bovine and Ovine Yoghurts (2022)
9145 Николова, М. К., Данева, М. Й., Детерминиращата роля на природата в развитието на детската психика (2022)
9146 Bozherikov, S. V., Kelevedjiev P., OF THE SOLVABILITY OF A BOUNDARY VALUE PROBLEN FOR P-LAPLACIAN DIFFERENTIAL EQUATIONS (2016)
9147 Данева, М. Й., Николова, М. К., Занимания за обогатяване на речта на децата в детската градина (2022)
9148 BLANUSA, V B., Sovilj-Nikic, S S-N., SOVILJ, B S., Kandeva, M. K., KALITCHIN, Zh. K., Gavanski, D G., Influence of different types of substrate on the risk of injury in the working environment (2022)
9149 Николова, М. К., Данева, М. Й., Изграждане на педагогическа компетентност (2022)
9150 Симеонова-Ингилизова, М. Д., Николова, М. К., Данева, М. Й., Изпитният стрес – фактор за успеваемостта на студентите на държавен изпит (2022)