9200

Публикации
Publications

1412

Автори
Autors

9201

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
9101 Petrova, T. S., Naydenova, I. I., João Ribau., Ana F. Ferreira., Biochar from Agro-Forest Residue: Application Perspective Based on Decision Support Analysis (2023)
9102 Vasileva, A. L., Durakova, A., Georgiev, K. L., Kalaydzhiev, H., Dimitrova-Dicheva, M., Goranova, Zh., Einkorn (Triticum monococcum L.) and nectarine flour mixture - antioxidant activity, microbiological and sorption characteristics (2023)
9103 Ivanova, M. S., Durcheva, M. I., M-Polar Fuzzy Graphs and Deep Learning for the Design of Analog Amplifiers (2023)
9104 Aleksandrova, M. P., Tudzharska, L., Nedelchev, K. I., Kralov, I. M., Hybrid Organic/Inorganic Piezoelectric Device for Energy Harvesting and Sensing Applications (2023)
9105 Гераскова, О. Д., Маркетинг и мениджмънт в телекомуникациите (2022)
9106 Гераскова, О. Д., Управление на конфликтите (2023)
9107 Гераскова, О. Д., Икономика и мениджмънт (2023)
9108 Илиева-Михайлова, Б. П., Оценяване на съответствието на плавателни съдове предназначени за отдих (2022)
9109 Dinev, G. G., Malakov, I. K., Dotsev, D. A., CAD Optimal Design, Dokumentation and Automated Assembly of Mechanical Product (2012)
9110 Bozhilov, I. B., Tonchev K., Manolova, A. H., Petkova, R. R., 3D Human Body Models Compression and Decompression Algorithm Based on Graph Convolutional Networks for Holographic communication (2022)
9111 Tsankova, Y. V., Manolova, A. H., Holographic Telepresence in Knowledge Transfer-Potential and Challenges in the Implementation (2022)
9112 Nenov L., Zlatanov I., Manolova, A. H., Network tool for hybrid analysis with External and Internal Scanning for Vulnerability Assessment of Network Nodes (2022)
9113 Malakov, I. K., Zaharinov, V. V., Nikolov, S. N., Dimitrova, R. K., Stambolov, G. S., Determining the influence of Model parameters on the choosing of an optimal Size Range of pneumatically actuated linear Modules for sprayer Robots (2022)
9114 Malakov, I. K., Zaharinov, V. V., Nikolov, S. N., Dimitrova, R. K., Stambolov, G. S., Classification of Automatic Doors (2022)
9115 Delibozov, N. G., Radonov, R. I., Hristov, M. H., Verilog-A Modeling and Analyzing of Piezoresistors Connected into Wheatstone bridge and used in MEMS Device Processing (2014)
9116 1. Vita, V., Fotis, G., Chobanov, V. Y., Pavlatos, C., Mladenov, V. M., Predictive Maintenance for Distribution System Operators in Increasing Transformers’ Reliability (2023)
9117 Дахтерова, Д. С., Николова, И. Д., Проектиране на електромеханични модули с диференциални зъбни механизми (2023)
9118 Амбарев, К. М., Танева, С. П., Изследване влиянието на надлъжния наклон на пътя върху максималната скорост на движение на лек автомобил (2023)
9119 Райчев, Р. П., Делова, И. Л., СОФТУЕРНО ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ПУКНАТИНОУСТОЙЧИВОСТ ПРИ СТАНДАРТНИ ОБРАЗЦИ, ПОДЛОЖЕНИ НА УДАРНО НАТОВАРВАНЕ (2023)
9120 Делова, И. Л., Райчев, Р. П., СОФТУЕРНО ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ПУКНАТИНОУСТОЙЧИВОСТ ПРИ СТАНДАРТНИ ОБРАЗЦИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ЦИКЛИЧНО НАТОВАРВАНЕ. (2023)
9121 Филипова-Петракиева, С. К., Георгиева-Таскова, Г. В., Иванов, З. А., Влияние на промяната на захранващото напрежение върху светлинния поток на разрядните лампи (2012)
9122 Филипова-Петракиева, С. К., Иванов, З. А., Георгиева-Таскова, Г. В., Възможности за аналитично представяне на електрическите и светлотехническите показатели на разрядни лампи в зависимост от захранващото напрежение (2015)
9123 Иванова, М. Д., УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКАТА СИСТЕМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА В УСЛОВИЯТА НА ДЪРЖАВНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ (2022)
9124 Димитров Г., Танева, С. П., Пенчев, С. И., Амбарев, К. М., Якостно пресмятане и честотен анализ на носач от окачване тип "Макферсон" (2023)
9125 Амбарев, К. М., Танева, С. П., Изследване влиянието на пътните съпротивления върху икономичните показатели на лек автомобил (2023)
9126 Дечкова, С. В., Влияние на еластичните характеристики на гумите върху комфорта на возене в автомобила (2023)
9127 Kostov, K. V., Krystev, N. Y., Denev, I. N., Application of infrared thermography, for analysis of heat losses, in different ways of placement the thermal insulation of buildings (2021)
9128 Стоянов, Д. Г., Граменова, М. В., Testland: VII. Кинематика на праволинейно движение на тяло (2023)
9129 Танева, С. П., Амбарев, К. М., Атанасов Хр., Температурен анализ на дисковете на двоен многодисков съединител на автомобил (2022)
9130 Angelov, G. V., Existence and Uniqueness of a Periodic Solution of 3-Conductor Transmission Line System with Nonlinear Resistive Loads (2022)
9131 Minkov, D. A., Nedelchev L., Angelov, G. V., Marquez E., Blagoeva B., Mateev G., Nazarova D., Hybrid Dispersion Model Characterization of PAZO Azopolymer Thin Films over the Entire Transmittance Spectrum Measured in the UV/VIS/NIR Spectral Region (2022)
9132 Tsochev, G. R., KristinaKostadinova Popova., Stankov, I. S., A COMPARATIVE STUDY BY SIMULATION OF OSPF AND EIGRP ROUTING PROTOCOLS (2022)
9133 Rusev, A. N., Tsochev, G. R., Trifonov, R. I., Development of a centralized intrusion detection system using machine learning (2023)
9134 Teodor Ukov., Tsochev, G. R., MACHINE LEARNING ALGORITHM FOR INTELLIGENT BOTS IN MULTIPLAYER VIDEO GAME: A CASE STUDY (2022)
9135 Христова, М. Д., Северното сияние и поляризация на светлината (2010)
9136 Александрова, С. П., Христова, М. Д., Бележити жени във физиката (2010)
9137 Христова, М. Д., Големите научни проекти (2011)
9138 Kolev, L. V., FilipovaPetrakieva, S. K., Interval Raus criterion for stability analysis of linear systems with dependent coefficients in the characteristic polynomial (2004)
9139 Дочев, Б. А., Термичен анализ на алуминий-силициеви сплави AlSi25Cu4Cr и AlSi25Cu5Cr модифицирани с различни концентрации фосфор (2023)
9140 Дочев, Б. А., Касабов, П. П., ИЗСЛЕДВАНЕ МИКРОГЕОМЕТРИЯТА НА СПЛАВ AlSi18Cu5Mg МОДИФИЦИРАНА С РАЗЛИЧНИ КОНЦЕНТРАЦИИ БЕРИЛИЙ (2023)
9141 Стоенчев, М. Р., СИМЕТРИЧНИ ДИОФАНТОВИ УРАВНЕНИЯ И СИСТЕМИ (2021)
9142 Stoenchev, M. R., Classical Symmetric Diophantine Systems (2021)
9143 Stoenchev, M. R., Elliptic curves and Diophantine equations (2022)
9144 Е. Kaшчиева., Вл. Иванова., С. Николов., Христова, М. Д., Обучението по физика в инженерните специалности с преподаване на френски език (2003)
9145 Христова, М. Д., Спектрална диагностика на плазма поддържана от повърхнинна вълна като източник на светлина (2012)
9146 Йорданов Красимир., ВЛИЯНИЕ НА ПАНДЕМИЯТА ВЪРХУ ФОНДОВИТЕ И ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПАЗАРИ (2022)
9147 Angelova, J. S., Karov Ilija., Argilovski Aleksandar., Minovski Robert., Jovanovski Bojan., Effective bottleneck analysis through simulation: a Lean case study (2022)
9148 Ангелова, Й. С., Потенциал за растеж на индустриалните сектори в българската икономика, създаващи продукти с висока добавена стойност (2015)
9149 Angelova, J. S., Reporting of Electricity Through the Introduction of Hand Portable Terminals (2016)
9150 Angelova, J. S., Angelova J., A comparison between the prices of electricity network services to the regulated and free market (2015)