Оригинал (Original)
Автори: Стоилов Г. Д., Николов, Н. Н., Стоилов, Д. Г.
Заглавие: Изграждане на електрическа инфраструктура в близост до местообитания на защитени видове птици – част I. Основни знания и терминология
Ключови думи: електрическа инфраструктура, електропроводи, обезопасяване, въздействие върху птиците

Абстракт: Тази статия е първата от поредица посветена на проблемите в нашата страна по изграждане и обезопасяване на електрическа инфраструктура в близост до местообитания на защитени видове птици. В нея са дадени основни знания и терминология във връзка с възможните наранявания и увреждания върху птиците в резултат от въздействието на електрическата инфраструктура, както и основанията за практиките у нас и по света по обезопасяването й. В резултат на разглежданията е направен извод, че наличните данни у нас относно ефективността на различни мерки по обезопасяване са недостатъчни и поради това не е възможно да се даде тяхна обективна оценка. Затова се предлага реализиране на пилотни проекти по всяка една мярка, чрез които да се натрупат емпирични данни за обективно необходимия анализ.

Библиография

  Издание

  Екологично инженерство и опазване на околната среда, том кн.4/2021, брой 4, стр. стр. 5-15, 2021, България, София, НД "Екологично инженерство и опазване на околната среда", ISBN 1311-8668 (печатно) 2367-8429 (електронно)

  Издателските права се държат от НД "Екологично инженерство и опазване на околната среда"

  Autors: Stoilov G. D., Nikolov, N. N., Stoilov, D. G.
  Title: Construction of electrical infrastructure near the habitats of protected bird species – part I. General considerations and terminology
  Keywords: electrical infrastructure, electrical power lines, securing, impacts on birds

  Abstract: This article is the first in a series dedicated to the problems in our country on building and securing electrical infrastructure near the habitats of protected bird species. It provides basic knowledge and terminology in connection with possible injuries and damage to birds as a result of the impact of electrical infrastructure, as well as the reasons for the practices in our country and around the world for securing of it. As a result of the considerations it is concluded that the available data in our country on the effectiveness of various security measures is insufficient and therefore it is not possible to provide an objective assessment. Therefore, it is proposed to implement pilot projects under each measure, through which to accumulate empirical data for the objectively necessary analysis.

  References

   Issue

   Ecological Engineering and Environment Protection, vol. 4, 2021, issue 4, pp. 5-15, 2021, Bulgaria, Sofia, National Society of Ecological Engineering and Environment Protection, ISBN 1311-8668 (печатно) 2367-8429 (електронно)

   Copyright НД "Екологично инженерство и опазване на околната среда"

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание