Оригинал (Original)
Автори: Иванова, М. С., Маринов, М. Б., Ценев, В. П.
Заглавие: Статистиката и машинното обучение подпомагат прогнозирането и анализа в електрониката
Ключови думи: статистика, машинно обучение, анализ, електроника

Абстракт: Стартира проект “Изследване приложението на статистиката и машинното обучение в електрониката” в Технически университет – София, финансиран от фонд “Научни изследвания”. Проектът използва както утвърдени теории и световни най-добри практики, така и нововъзникващи технологии, като предлага извършване на фундаментални научни изследвания относно методи и техники за статистическо и компютърно моделиране на обекти, събития и процеси за получаване на нови знания в следните области: проектиране и анализ на електронни схеми и устройства, тестване и измерване на електронни схеми и устройства, измерване в електрониката, процес на производство на електронни устройства.

Библиография

  Издание

  CIO България Business Technology Leadership, брой 3, стр. стр. 54-57, 2021, България, София, Икономедиа АД София, ISBN 1312 – 5605
  Autors: Ivanova, M. S., Marinov, M. B., Tsenev, V. P.
  Title: Statistics and machine learning support forecasting and analysis in electronics
  Keywords: statistics, machine learning, analysis, electronics

  Abstract: The project "Study of the application of statistics and machine learning in electronics" was launched at the Technical University - Sofia, funded by the Research Fund. The project uses well-established theories and world best practices, as well as emerging technologies, offering basic research on methods and techniques for statistical and computer modeling of objects, events and processes for acquiring new knowledge in the following areas: design and analysis of electronic circuits and devices, testing and measurement of electronic circuits and devices, measurement in electronics, process of manufacturing electronic devices.

  References

   Issue

   CIO Bulgaria Business Technology Leadership, issue 3, pp. 54-57, 2021, Bulgaria, Sofia, Ikonomedia, ISBN 1312 – 5605

   Вид: статия в списание