Оригинал (Original)
Автори: Павлова, Г. В., Павлов, В. И., Давид Авишай.
Заглавие: ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ИНЖЕНЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ - ЛЕКЦИИ, ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ И ИЗПИТИ
Ключови думи: дистанционно, хибридно, обучение, инженерно образование, концентрирано възприятие

Библиография

  Издание

  АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНОТО ПРОИЗВОДСТВО, брой 3, стр. стр. 25-29, 2021, България, Sofia, Изд. на ТУ -София, ISSN 2682-9584
  Autors: Pavlova, G. V., Pavlov, V. I., David Avishay.
  Title: DISTANCE LEARNING IN HIGHER ENGINEERING EDUCATION - LECTURES, LABORATORY EXERCISES AND EXAMS
  Keywords: distance, hybrid, training, engineering education, concentrated perception

  References

   Issue

   AUTOMATION OF DISCRETE PRODUCTION ENGINEERING, issue 3, pp. 25-29, 2021, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 2682-9584

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание