Оригинал (Original)
Автори: Младенов, В. М., Владов, С. С.
Заглавие: Теоретична електротехника
Ключови думи: Теоретична електротехника

Абстракт: Настоящето издание на учебника по Теоретична електротехника е второ допълнено и преработено издание. Учебникът е предназначен за студенти от специалностите в професионални направления 5.2. Електротехника, електроника и автоматика и 5.3. Комуникационна и компютърна техника, които изучават едноименната дисциплина в бакалавърски програми. Той може да бъде полезен и за всички студенти, които изучават дисциплини Теоретична електротехника, Електротехника и др., както и за магистри, докторанти и специализанти от сходни специалности. Учебникът е плод на дългогодишната преподавателска ра-бота на авторите. За разлика от многотомните издания на учебниците по Теоретична електротехника, авторите са се постарали да обобщят и систематизират в един том най-важните принципи и постановки, необходими за бакалаври. Учебникът е посветен основно на проблеми от Теория на веригите.

Библиография

  Издание

  Второ допълнено и преработено издание, стр. стр. 362, 2021, България, София, КИНГ, ISBN 978-954-9518-89-4

  Издателските права се държат от ИК „КИНГ“

  Autors: Mladenov, V. M., Vladov, S. S.
  Title: Theory of Electrical Engineering
  Keywords: Theory of Electrical Engineering

  Abstract:

  References

   Issue

   Second supplemented and revised edition, pp. 362, 2021, Bulgaria, Sofia, KING Publishing House, ISBN 978-954-9518-89-4

   Copyright ИК „КИНГ“

   Вид: учебник