Оригинал (Original)
Автори: Кралов, И. М., Димитров, Л. В., Гълъбова, Л. П., Гиева, Е. Е.
Заглавие: ТЕХНИЧЕСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ КАТО ЧАСТ ОТ МРЕЖАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
Ключови думи: European education area, European Universities initiative, E

Абстракт: The European Universities initiative aims to bring support for the establishment of a unified European education area. In pursuit of that ambitious goal a number of higher education institutions and student organizations are forming alliances and on a competitive basis participate in the European Universities initiative, whose main strategic objective is to promote European values and identity. The Technical University – Sofia is one of the five Bulgarian universities which are members of such transnational alliances. It is part of the European University of Technology – EUt+. The European University of Technology – EUt+ is an alliance of eight European partners which share in common the ambition to establish a new type of institution on a confederal basis, which is orientated towards a human-centred approach to technology. The expected results from the project include the establishment of inter-university laboratories and curricula, enhancement of the level of mobility of study

Библиография

 1. Европейски съюз, ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 22 май 2018 г. относно утвърждаването на общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването (2018/ C195/01)
 2. Европейска комисия. Уеб сайт на Инициатива Европейски университет. [Evropeyska komisia. Web sait na Initsiativa Evropeyski universitet]. https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/ european-education-area/european-universitiesinitiative_en
 3. Уеб сайт на Европейския технологичен университет.[ Web sait na Evropeyskia tehnologichen universitet]. https://www.univ-tech.eu/presentation-2
 4. Уеб сайт на Технологичния университет – Троа, Франция (дата: 25.09.2020). [Web sait na Tehnologichnia universitet – Troa, Frantsia (data: 25.09.2020)]. https://www.masterstudies.com/ universities/France/UTT/
 5. Уеб сайт на Университета за приложни науки – Дармщат, Германия (дата: 24.09.2020). [Web sait na Universiteta za prilozhni nauki – Darmshtat, Germania (data: 24.09.2020)]. https://h-da.de/
 6. Уеб сайт на Техническия университет – Рига, Латвия (дата: 24.09.2020). [Web sait na Tehnicheskia universitet – Riga, Latvia (data: 24.09.2020)]. https:// www.rtu.lv/en
 7. Уеб сайт на Технологичния университет – Дъблин, Ирландия (дата: 25.09.2020). [Web sait na Tehnologichnia universitet – Dablin, Irlandia (data: 25.09.2020)]. https://www.dit.ie/
 8. Уеб сайт на Техническия университет – София (дата: 22.09.2020). [Web sait na Tehnicheskia universitet – Sofia (
 9. Кралов, Ив., Стоилов, В., Гълъбова, Л., Николов, Н., Гиева, Е. (2020) Научноизследователска дейност и развитие на човешкия капитал в Техническия университет – София. Наука, XXX, 4, с. 3 – 9. [Kralov, Iv., Stoilov, V., Galabova, L., Nikolov, N., Gieva, E. (2020) Nauchnoizsledovatelska deynost i razvitie na choveshkia kapital v Tehnicheskia universitet – Sofia. Nauka, XXX, 4, pp. 3 – 9].
 10. Уеб сайт на Кипърския технологичен университет, Кипър (дата: 25.09.2020). [Web sait na Kiparskia tehnologichen universitet, Kipar (data: 25.09.2020)]. https://www.cut.ac.cy/
 11. Уеб сайт на Политехническия университет – Картахена, Испания (дата: 25.09.2020). [Web sait na Politehnicheskia universitet – Kartahena, Ispania (data: 25.09.2020)]. http://estudiaencartagena.upct. es/international/english/start/
 12. Уеб сайт на Техническия университет – Клуж-Напока, Румъния (дата: 26.09.2020). [Ueb sayt na Tehnicheskia universitet – Kluzh-Napoka, Rumania (data: 26.09.2020)]. https://www.utcluj.ro/

Издание

Списание Наука, том 6, брой 6, стр. стр. 7-12, 2020, България, София, Съюза на учените
Autors: Kralov, I. M., Dimitrov, L. V., Galabova, L. P., Gieva, E. E.
Title: TECHNICAL UNIVERSITY – SOFIA AS PART OF THE ALLIANCE OF THE EUROPEAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ENDORSING THE ESTABLISHMENT OF THE EUROPEAN EDUCATION AREA
Keywords: European education area, European Universities initiative, European University of Technology – EUt+, Technical University – Sofia.

Abstract: The European Universities initiative aims to bring support for the establishment of a unified European education area. In pursuit of that ambitious goal a number of higher education institutions and student organizations are forming alliances and on a competitive basis participate in the European Universities initiative, whose main strategic objective is to promote European values and identity. The Technical University – Sofia is one of the five Bulgarian universities which are members of such transnational alliances. It is part of the European University of Technology – EUt+. The European University of Technology – EUt+ is an alliance of eight European partners which share in common the ambition to establish a new type of institution on a confederal basis, which is orientated towards a human-centred approach to technology. The expected results from the project include the establishment of inter-university laboratories and curricula, enhancement of the level of mobility of study

References

 1. Европейски съюз, ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 22 май 2018 г. относно утвърждаването на общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването (2018/ C195/01)
 2. Европейска комисия. Уеб сайт на Инициатива Европейски университет. [Evropeyska komisia. Web sait na Initsiativa Evropeyski universitet]. https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/ european-education-area/european-universitiesinitiative_en
 3. Уеб сайт на Европейския технологичен университет.[ Web sait na Evropeyskia tehnologichen universitet]. https://www.univ-tech.eu/presentation-2
 4. Уеб сайт на Технологичния университет – Троа, Франция (дата: 25.09.2020). [Web sait na Tehnologichnia universitet – Troa, Frantsia (data: 25.09.2020)]. https://www.masterstudies.com/ universities/France/UTT/
 5. Уеб сайт на Университета за приложни науки – Дармщат, Германия (дата: 24.09.2020). [Web sait na Universiteta za prilozhni nauki – Darmshtat, Germania (data: 24.09.2020)]. https://h-da.de/
 6. Уеб сайт на Техническия университет – Рига, Латвия (дата: 24.09.2020). [Web sait na Tehnicheskia universitet – Riga, Latvia (data: 24.09.2020)]. https:// www.rtu.lv/en
 7. Уеб сайт на Технологичния университет – Дъблин, Ирландия (дата: 25.09.2020). [Web sait na Tehnologichnia universitet – Dablin, Irlandia (data: 25.09.2020)]. https://www.dit.ie/
 8. Уеб сайт на Техническия университет – София (дата: 22.09.2020). [Web sait na Tehnicheskia universitet – Sofia (
 9. Кралов, Ив., Стоилов, В., Гълъбова, Л., Николов, Н., Гиева, Е. (2020) Научноизследователска дейност и развитие на човешкия капитал в Техническия университет – София. Наука, XXX, 4, с. 3 – 9. [Kralov, Iv., Stoilov, V., Galabova, L., Nikolov, N., Gieva, E. (2020) Nauchnoizsledovatelska deynost i razvitie na choveshkia kapital v Tehnicheskia universitet – Sofia. Nauka, XXX, 4, pp. 3 – 9].
 10. Уеб сайт на Кипърския технологичен университет, Кипър (дата: 25.09.2020). [Web sait na Kiparskia tehnologichen universitet, Kipar (data: 25.09.2020)]. https://www.cut.ac.cy/
 11. Уеб сайт на Политехническия университет – Картахена, Испания (дата: 25.09.2020). [Web sait na Politehnicheskia universitet – Kartahena, Ispania (data: 25.09.2020)]. http://estudiaencartagena.upct. es/international/english/start/
 12. Уеб сайт на Техническия университет – Клуж-Напока, Румъния (дата: 26.09.2020). [Ueb sayt na Tehnicheskia universitet – Kluzh-Napoka, Rumania (data: 26.09.2020)]. https://www.utcluj.ro/

Issue

Journal Science, vol. 6, issue 6, pp. 7-12, 2020, Bulgaria, Sofia, Journal Science

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar