Оригинал (Original)
Автори: Маринова, Г. И.
Заглавие: Ръководство за лабораторни упражнения и курсови работи по автоматизация на проектирането
Ключови думи: автоматизация на проектирането, ORCAD/CAPTURE/PSPICE/LAYOUT

Абстракт: Ръководството е предназначено основно за студенти, които изучават дисциплината Практикум по автоматизация на проектирането с програмите ORCAD/Capture/PSPICE/Layout. Структурирано е в две части. Част 1 включва 9 задания за лабораторни упражнения, които запознават студентите с основните възможности за анализ на аналогово-цифрови схеми, проектиране на печатни платки и моделиране на електронни елементи и интегрални схеми. Част 2 допълва знанията за гореизброените програми, с методики и указания за изследване на различни типове схеми и допълнителни режими на работа с ORCAD. Частта е насочена към самостоятелната работа на студентите при изготвяне на курсови работи с индивидуални задания. В изданието са представени методики за изследване с ORCAD/PSPICE на различни видове схеми: резонансни и аудио-усилватели, усилватели с RIAA корекция, филтри, кросоувъри, изравнители, преобразователи на напрежение в честота, логаритматори, преобразуватели и стабилизатори на напрежение и др.

Библиография

  Издание

  , 2021, България, София, Издателство на Технически университет-София, ISBN ISBN:978-619-167-429-9

  Издателските права се държат от издателство на Технически университет-София

  Autors: Marinova, G. I.
  Title: Guidelines for laboratory exercises and course projects in Computer-aided design
  Keywords: Computer-aided design. ORCAD/CAPTURE/PSPICE/LAYOUT

  Abstract: The manual is intended mainly for students who study the course Practicum in Computer-aided design with the programs ORCAD/Capture/PSPICE/Layout. It is structured in two parts. Part 1 includes 9 assignments for laboratory exercises, which introduce students to the basic possibilities for analysis of analog-digital circuits, design of printed circuit boards and modeling of electronic elements and integrated circuits. Part 2 complements the knowledge of the above programs with methodologies and guidelines for the study of different types of circuits and additional modes of work with ORCAD. The manual is focused on the independent work of students in preparing course projects with individual assignments.The publication presents methods for study with ORCAD/PSPICE of different types of circuits: resonant and audio amplifiers, amplifiers with RIAA correction, filters, crossovers, equalizers, voltage-to-frequency converters, logarithms, converters, etc.

  References

   Issue

   , 2021, Bulgaria, Sofia, Edition house of Technical University-Sofia, ISBN ISBN:978-619-167-429-9

   Copyright издателство на Технически университет-София

   Вид: ръководство