Оригинал (Original)
Автори: Брандиски, К. Г., Младенов, В. М., Филипова-Петракиева, С. К.
Заглавие: Ръководство за решаване на задачи по теоретична електротехника с PSpice (OrCAD 16.3)
Ключови думи: електрически схеми, симулации, модели

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 263, 2012, България, София, ИК "КИНГ", ISBN 978-954-9518-72-6
  Autors: Brandisky, K. G., Mladenov, V. M., Petrakieva, S. K.
  Title: Guide for solving problems in theoretical electrical engineering with PSpice (OrCAD 16.3)
  Keywords: electrical circuits, simulations, models

  References

   Issue

   , pp. 263, 2012, Bulgaria, Sofia, KING Publishing House, ISBN 978-954-9518-72-6

   Вид: ръководство