10942

Публикации
Publications

1543

Автори
Autors

10943

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
5851 Уйкани, Б. Т., Минковска, Д. В., Стоянова, Л. Й., Machine Learning And Its Application To Discrete Production Engineering (2020)
5852 Can, H. C., Minkovska, D. V., Stoyanova, L. Y., Estimation of Energy Performance Classes of Concrete Structures with Artificial Intelligence Models (2020)
5853 Minkovska, D. V., Percuku A.S., Stoyanova, L. Y., Abdullahu A. E., IoT USING RASPBERRY PI AND APACHE CASSANDRA ON PV SOLAR SYSTEM (2020)
5854 Ujkani, B. T., Minkovska, D. V., Stoyanova, L. Y., A recommender system for WordPress themes using item-based collaborative filtering technique (2020)
5855 Minkovska, D. V., An Approach for Student’ Knowledge Assessment in Virtual Learning Environment (2020)
5856 Can, H. C., Minkovska, D. V., Stoyanova, L. Y., Artificial Intelligence Education System Applications (2020)
5857 Vapirev E.I., Teneva M., Dimova, G. T., In-depth element analysis of weld № 4 of RPV of unit №1 of KzNPP (1999)
5858 Велев Б., Джуджев, Б. П., Автоматизирана обработка на данни от измерване на термоелектродвижещо напрежение в метали и сплави (2020)
5859 Стаевски К., Димова, Г. Т., Вероятностно разпределение на дефекти в метала на компоненти от I-ви контур на атомни централи, тип ВВЕР (2013)
5860 Димова, Г. Т., Механизми на деградация на материалите в ядрената енергетика (2007)
5861 Димова, Г. Т., Сравнителен анализ на числови модели за оценка на неутронно окрехкостяване на метала на корпусите на реактори, тип ВВЕР 1000 (2008,2011)
5862 Димова, Г. Т., Планиране на техническата диагностика на съоръжения и компоненти на реакторни установки, тип ВВЕР в “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” (2009)
5863 Димова, Г. Т., Сравнителен анализ на изискванията в процедурата на МААЕ, методиката на ГП НАЭК “ЭНЕРГОАТОМ”, УКРАЙНА и методиката на РОСЭНЕРГОАТОМ”, РУСИЯ за оценка на ресурса на ядрени съоръжения, тип ВВЕР 1000 в процеса на експлоатация (2010)
5864 Димова, Г. Т., Подходи за провеждане на техническа диагностика на корпуси на реактори, тип ВВЕР 1000 (2011,2011)
5865 Димова, Г. Т., Контролът на метала – практика и тенденции при експлоатацията на АЕЦ (2013,2013)
5866 Димова, Г. Т., Управление на ресурса на АЕЦ: Ефективност на методите за техническо обслужване и ремонт (ТОиР) спрямо действащите механизми на деградация на механичните свойства (2013,2013)
5867 Димова, Г. Т., Управление на стареенето на компоненти и съоръжения (2014,2014)
5868 Димова, Г. Т., Вероятностен модел за оценка нарастването на дефектите (2014)
5869 Димова, Г. Т., Оценка на дейностите по безразрушителни и разрушаващи методи на контрол за безопасната експлоатация на АЕЦ (2015)
5870 Димова, Г. Т., Юруков В., Дживджанов К., Определяне размерите на критични дефекти на тръбопроводи в “АЕЦ Козлодуй” (2015,2015)
5871 Димова, Г. Т., Управление на ресурса на блокове, тип ВВЕР 1000 в „AEЦ Козлодуй”. Анализ на крехко разрушаване на заварени съединения на парогенератори, тип ПГВ 1000М (2016)
5872 Димова, Г. Т., Роля на безразрушителния контрол при продължаване сроковете на експлоатация на блокове ВВЕР 1000 в АЕЦ “Кoзлодуй” (2016,2016)
5873 Димова, Г. Т., Ръководства на МААЕ, подпомагащи продължаване сроковете на експлоатация на ядрените централи в света (2017)
5874 Димова, Г. Т., Управление на ресурса: Ефективност на методите за контрол спрямо действащите механизми на деградация на механичните свойства (2017,2017)
5875 Димова, Г. Т., Сравнение на методите за окрехкостяване на метала на корпусите на реактори (2017,2017)
5876 Dimova, G. T., Ageing management in NPP. Effectiveness of the methods for control, examination and monitoring in relation to mechanisms of degradation of mechanical propertie (2017,2018)
5877 Dimova, G. T., Yurukov V., Djivdjanov K., Critical defect size assessment in pipelines on a nuclear power plant (2018)
5878 Dimova, G. T., Ageing Management Effectiveness for NPP’s (2018)
5879 Димова, Г. Т., Управление на стареенето в “АЕЦ Козлодуй” EAД – нормативи, практика, безразрушителен контрол (2019)
5880 Аршиков К. Т., Иванова, М. С., Петров, И. С., Граменова, М. В., МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ В ОТРАБОТИЛИТЕ ГАЗОВЕ НА ДВГ (2020)
5881 Граменова, М. В., ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА НЯКОИ ПАРАМЕТРИ ВЪРХУ СТАБИЛИЗИРАЩИЯ МОМЕНТ НА АВТОМОБИЛА (2011)
5882 Vasilev, A. V., Angelova, R. A., Velichkova, R. T., Methods for personal cooling in hot environment used in clothing and wearables (2021)
5883 Pichurov, G. T., Markov, D. G., Simova, I. S., Velichkova, R. T., Stankov, P. Y., Angelova, R. A., Modelling indoor pollutant distribution via passive scalar and virtual box approach (2021)
5884 Граменова, М. В., Монева, И. К., Цонева, М. М., ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА СТАБИЛИЗИРАЩИЯ МОМЕНТ ОТ РЕАКЦИИТЕ НА ПЪТЯ ПРИ ПРАВОЛИНЕЙНО ДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА (2010)
5885 Граменова, М. В., Монева, И. К., Цонева, М. М., ОТЧИТАНЕ СЪОТНОШЕНИЕТО НА ЪГЛИТЕ НА ЗАВИВАНЕ НА УПРАВЛЯЕМИТЕ КОЛЕЛА ВЪРХУ УПРАВЛЯЕМОСТТА НА АВТОМОБИЛА (2011)
5886 Tsokov, S. A., Lazarova, M. K., Aleksieva-Petrova, A. P., Evolving 1D Convolutional Neural Networks for Human Activity Recognition (2021)
5887 Tsokov, S. A., Lazarova, M. K., Aleksieva-Petrova, A. P., An evolutionary approach to the design of convolutional neural networks for human activity recognition (2021)
5888 Moneva, I. K., Gramenova, M. V., Ivanova, M. S., Petrov, I. S., INVESTIGATION UPON THE OPERATIONAL FACTORS INFLUENCING THE SMOKE EMISSIONS FROM DIESEL ENGINE (2020)
5889 Grigorov, E. R., Kirov, B. B., Marinov, M. B., Galabov, V. T., Review of Microfluidic Methods for Cellular Lysis (2021)
5890 Milusheva, V. S., Tzaneva, B. R., Petrova, M.C., Stefanov, B. I., Electroless copper-based layers deposition on anodized aluminum (2020)
5891 Николов, Р. Ф., Проектиране и изследване на еластовискозиметри (2020)
5892 A Brockhaus., G F Leu., V Selenin., Tarnev, K. T., J Engemann., Electron release in the afterglow of a pulsed inductively-coupled radiofrequency oxygen plasma (2006)
5893 Ts. Paunska., A. Shivarova., Tarnev, K. T., Ts. Tsankov., Negative hydrogen ion maintenance in small radius discharges: Two-dimensional modeling (2011)
5894 St. Lishev., A. Shivarova., Tarnev, K. T., 3D Model of the Magnetic Filter Region in Tandem Plasma Sources (2010)
5895 Arnaudov, D. D., Kishkin, K. I., Dimitrov, V. V., An Algorithm and Circuits for Active Balancing Systems (2020)
5896 Vacheva, G. I., Dimitrov, V. V., Hinov, N. L., Challenges of Usage of Fuel Cells for LED Lighting (2020)
5897 Dimitrov, V. V., Hinov, N. L., Nehovski, V, N., Resonant Converters for low power wireless energy transfer (2020)
5898 Граменова, М. В., Иванова, М. С., ИЗСЛЕДВАНЕ УСТОЙЧИВОСТТА НА АВТОМОБИЛ ПРИ СЛУЧАЙНО СТРАНИЧНО СМУЩЕНИЕ В УПРАВЛЯЕМИТЕ КОЛЕЛА (2019)
5899 Монева, И. К., Иванова, М. С., Граменова, М. В., Петров, И. С., ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДВГ (2019)
5900 Mihova, T. B., Digital business models in industrial enterprises (2019)