Autors: Andonova, A. V., Atanasova N.
Title: Failure Mode Analysis using Fault Tree for evaluation of System Reliability in Design Phase
Keywords: FTA, FMEA, Design, Electronics systems

References

    Issue

    ICEST'2001, vol. 1, pp. 249-254, 2001, Macedonia, ISBN ISBN 978-86-6125-098-9

    Цитирания (Citation/s):
    1. Papanchev Toncho, Обзор на методите за моделиране на надеждността на електронни изделия,Сп. „Компютърни науки и комуникации”, Том 4, No 4 (2015), БСУ, Бургас, Print ISSN: 1314-7846 - 2015 - в български издания

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание