Оригинал (Original)
Автори: Димитров, К. П.
Заглавие: Планиране на експеримент в производствени условия за определяне на техническото състояние на машините
Ключови думи: планиране на експеримент, пасивен експеримент, техническо съ

Библиография

  Издание

  сп. Известие на съюза на учените – Сливен, 2020 г, том 35, брой 2, стр. стр. 80 - 84, 2020, България, София, Издателство на Технически унивеситет - София (ИТУС), ISBN ISSN 1311-2864 (Print), ISSN 2682-9827 (Online)
  Autors: Dimitrov, K. P.
  Title: Experimental planning in production conditions for determination of the technical condition of machines
  Keywords: experiment planning, passive experiment, technical condition, machines, production

  References

   Issue

   Announcements of Union of scientists - Sliven, vol. 35, issue 2, pp. 80 - 84, 2020, Bulgaria, Sofia, Technical University - Sofia, ISBN ISSN 1311-2864 (Print), ISSN 2682-9827 (Online)

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание