Оригинал (Original)
Автори: Няголов, Д. А., Желязков, Ю. К.
Заглавие: Моделиране и изследване на комуникационна инфраструктура базирана на пасивна оптична мрежа при изграждане на активно адаптивните електрически мрежи
Ключови думи: комуникационна инфраструктура, активно адаптивна мрежа, паси

Абстракт: В настоящата статия е извършено моделиране и изследване на комуникационна инфраструктура в активно адаптивните електрически мрежи на основата на пасивна оптична мрежа при използване на методи за мултиплексиране с разделяне по време, мултиплексиране с разделяне по дължината на вълната и комбиниране на двата метода, като се сравняват техните предавателни характеристики в зависимост от изискванията за скорост и надежност на предаваната информация. Резултатите от сравнението и изследването може да се използват като теоретична препоръка за избор и практическо изграждане на пасивни оптични мрежови инфраструктури за интелигентни мрежи.

Библиография

  Издание

  Известия на Съюза на Учените - Сливен, том 32, брой 1, стр. стр. 7-10, 2017, България, Сливен, "Обнова-БТ-СИЕ" ЕООД, ISSN 1311 2864

  Издателските права се държат от Съюз на учените в България – клон Сливен

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Nyagolov, D. A., Zhelyazkov, Y. K.
  Title: Modeling and research of a communication infrastructure based on a passive fiber optic network in the development of the smart grids
  Keywords: communication infrastructure, smart grids, passive optical network, time division multiplexing, wavelength division multiplexing.

  Abstract: In this paper, a modeling and exploration of communications infrastructure in smart grids, based on passive optical network was performed using time division multiplexing, wavelength division multiplexing and combining both methods by comparing their transmission characteristics depending on the speed and reliability requirements of the transmitted information. Hybrid PON infrastructure can be deployed as a cost-effective variation to meet the rapid growth of broadband needs for smart networking applications that have been created so far. The results of the comparison and study can be used as a theoretical recommendation for choosing and practical construction of passive optical network infrastructures for smart grids.

  References

   Issue

   Announcements of Union of ScientistsAnnouncements of Union of Scientists – Sliven, vol. 32, issue 1, pp. 7-10, 2017, Bulgaria, Sliven, Obnova-BT-SIE, ISSN 1311 2864

   Copyright Съюз на учените в България – клон Сливен

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание