Оригинал (Original)
Автори: Димитров, К. П., Рахнев, И. Р.
Заглавие: Определяне на контролни граници за вибро-контрол на нищелков механизъм на тъкачни машини с гъвкави рапири
Ключови думи: тъкачни машини, нищелков механизъм, вибрации, превантивен ко

Библиография

  Издание

  Сборник абстракти XX НТК 2018 02–04 Октомври 2018, София, България, сп. Текстил и облекло, брой 10, стр. стр. 353, 2018, България, София, ISBN ISSN 1310-912X (Print), ISSN 2603-302X (Online)
  Autors: Dimitrov, K. P., Rahnev, I. R.
  Title: Determination of control limits for vibration control of harness mechanism of weaving machines with flexible rapiers
  Keywords: weaving machines, harnes mechanism, vibrations, prevantive control, vibration control, control limits

  References

   Issue

   Book of abstracts, National textile conference - 2018, Textile and garment magazine, spcial issue 10 - 2018, issue 10, pp. 353, 2018, Bulgaria, Sofia, ISBN ISSN 1310-912X (Print), ISSN 2603-302X (Online)

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание